Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica

z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 92 368 zł zgodnie z zalącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 500 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 100 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 507 632 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku do Uchwały Nr 15/V/11 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 stycznia 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie określone w zalączniku Nr 5.

§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 29 348 489 zł.

§ 8. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 31 912 230 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady


Jacek Bieńczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/VI/2011
Rady Gminy Piątnica
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/VI/2011
Rady Gminy Piątnica
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załacznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32/VI/2011
Rady Gminy Piątnica
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załacznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 32/VI/2011
Rady Gminy Piątnica
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załacznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 32/VI/2011
Rady Gminy Piątnica
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 32/VI/2011
Rady Gminy Piątnica
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załacznik Nr 6

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe