Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 13/11 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: Przyjąć:
§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, wg którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14.129.910,00 zł.,
- wykonanie 11.572.106,09 zł., w tym :
- dochody bieżące plan 10.885.616,00 zł., wykonanie 11.176.359,09 zł.,
- dochody majątkowe plan 3.244.294,00 zł., wykonanie 395.747,00 zł.,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20.121.910,00 zł.,
- wykonanie 15.152.119,70 zł., w tym :
- wydatki bieżące plan 9.253.491,00 zł., wykonanie 8.597.630,69 zł.,
- wydatki majątkowe plan 10.868.419,00 zł., wykonanie 6.554.489,01 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
§ 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2;
§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przekazać niezwłocznie od daty wydania zarządzenia, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2011 roku - Radzie Gminy.
§ 4. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 przekazać niezwłocznie od daty wydania zarządzenia, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2011 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Krzysztof Krajewski
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 13/11
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

załacznik do uchwalyNr 1
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 13/11
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik do sprawozdaniaNr 1
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 13/11
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zalacznik do sprawozdaniaNr 2
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 13/11
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zalacznik do sprawozdaniaNr 3
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 13/11
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Zalacznik do uchwalyNr2
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe