Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/62/2011 Rady Gminy Sztabin

z dnia 11 marca 2011r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ostrowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się

Tytuł I.
STATUT SOŁECTWA OSTROWIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Mieszkańcy sołectwa stanowią jego wspólnotę lokalną.

§ 2. Sołectwo, zwane dalej Sołectwem, stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Sztabin dla wykonywania jej zadań.

§ 3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Sołectwo działa na postawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) Statutu Gminy Sztabin .

3) niniejszego Statutu.

§ 5. Terenem działania Sołectwa Ostrowie jest miejscowość Ostrowie.

Rozdział 2.
ORGANIZACJA I ZADANIA

§ 6. Organami Sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka.

§ 7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata począwszy od dnia wyborów.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.

3. Sołtys reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

§ 9. 1. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne Sołectwa nie zastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów, a w szczególności:

1) współudział w wykonywaniu zadań gminy;

2) inicjatywa i organizowanie aktywności mieszkańców dla załatwiania miejscowych potrzeb w zakresie:

a) socjalno - bytowych, kulturalnych, zdrowotnych,

b) sportu, rekreacji i wypoczynku,

c) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

d) ochrony środowiska.

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

4) sprawowanie kontroli społecznej dotyczącej spraw publicznych o znaczeniu miejscowym;

5) opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa lub w innych sprawach, w jakich o taką opinię wystąpi rada gminy;

6) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych Sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa;

7) współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu Sołectwa;

8) organizowanie przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.

2. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej.

3. W zakresie zwykłego zarządu Sołectwo zarządza przyznanym mu mieniem komunalnym, w tym:

1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;

2) zapewnia utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym.

4. Rada Gminy może określić wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku do dyspozycji Sołectwa.

§ 10. Zadania Sołectwa realizowane są poprzez:

1) podejmowanie uchwał przez zebranie wiejskie i wyrażanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa;

2) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa;

3) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;

4) współuczestnictwo w organizowaniu przez organy Gminy konsultacji z mieszkańcami.

Rozdział 3.
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków;

2) opiniowanie spraw istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców;

3) opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów uchwał rady gminy;

4) wnioskowanie do rady gminy o ujęcie zadań do planu społeczno - gospodarczego gminy w zakresie dotyczącym Sołectwa.

2. Uchwały, opinie, wnioski zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w ciągu 7 dni.

3. Wójt Gminy jest zobowiązany ustosunkować się do podejmowanych przez organy sołeckie uchwał, wniosków i opinii w terminie 30 dni od daty zgłoszenia ich na piśmie.

§ 12. W zebraniu wiejskim biorą udział mieszkańcy Sołectwa posiadający prawo wyborcze.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

2) Wójta Gminy;

3) Rady Gminy.

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

3. Termin i miejsce zebrania podaje sołtys do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Sołectwie, na co najmniej 3 dni przed zebraniem.

4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać informację na czyj wniosek zebranie jest zwołane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania oraz proponowany porządek obrad.

5. Projekt porządku obrad powinien być uzgodniony z radą sołecką.

§ 14. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, tzn. zgodnie z wymogami statutu bez względu na ilość uczestniczących w nim mieszkańców.

§ 15. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys.

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

§ 16. 1. Uchwały na zebraniu zapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1.

§ 17. 1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę i miejsce odbywania się zebrania;

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności;

3) wybór przewodniczącego zebrania;

4) nazwiska zaproszonych na zebranie osób z podaniem funkcji przez nich pełnionych;

5) porządek obrad;

6) sformułowanie zgłaszanych i uchwalanych wniosków,

7) przyjęte na zebraniu uchwały, opinie;

8) podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego i protokolanta.

2. Po odbyciu zebrania wiejskiego protokół powinien być dostarczony Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od daty zebrania.

Rozdział 4.
SOŁTYS I RADA SOŁECKA

§ 18. 1. Do kompetencji i obowiązków sołtysa należy:

1) reprezentowanie Sołectwa w sprawach publicznych;

2) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

3) pełnienie funkcji gospodarza Sołectwa załatwiającego jego codzienne sprawy;

4) przekazywanie Wójtowi Gminy uchwał i opinii zebrania wiejskiego;

5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa, jego mieszkańców i podejmowanie interwencji w tym zakresie;

6) wykonywanie innych zadań z mocy odrębnych przepisów, między innymi z zakresu obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków;

7) zwoływanie posiedzeń zebrania wiejskiego i rady sołeckiej;

8) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed zebraniem wiejskim;

9) udział w sesjach Rady Gminy;

10) uczestnictwo w naradach zwoływanych przez Wójta.

§ 19. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką.

2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

3. Rada sołecka składa się od 2 do 5 członków .

§ 20. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) współudział w przygotowaniu zebrań wiejskich i sporządzeniu projektów uchwał, opinii, wniosków;

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego i kontrola ich wykonania;

3) inicjowanie czynów społecznych;

4) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych;

Rozdział 5.
ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 21. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy Sztabin, tak aby mogły się one odbyć nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od upływu kadencji.

§ 22. 1. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednio spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku "X" w kratce obok nazwiska kandydata, głosując w ten sposób zawyborem tego kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na sołtysa, wyboru dokonuje się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku "X" w kratce obok słowa TAK, a jeżeli głosuje przeciw stawia znak "X" obok słowa NIE

§ 23. 1. Zebranie wiejskie, które ma dokonać wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt Gminy ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Dla zachowania ważności wyborów niezbędna jest obecność na zebraniu wiejskim co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

3. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się na nastepnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierwotnego terminu zebrania bez wzgledu na liczbę osób uczestniczących.

§ 24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) ustalenie kto jest uprawniony do głosawania, ustalenie takiej samej liczby kart do głosowania i wydanie ich uprawnionym;

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

3) przeprowadzenie głosowania tajnego;

4) ustalenie wyników głosowania;

5) ogłoszenie wyników wyborów;

6) sporządzenie i podpisanie protokołów o wynikach wyborów oraz przekazanie całości dokumentacji przewodniczącemu zebrania

4. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłaszać każdy stały mieszkaniec Sołectwa uczestniczący w zebraniu posiadający prawo wyborcze.

5. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

6. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania, które powinny być ostemplowane pieczęcią jednostki pomocniczej -sołectwa wraz z wpisanymi w porządku alfabetycznym nazwiskami kandydatów.

§ 25. 1. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów.

2. W przypadku zgłosznia tylko jednego kandydata na sołtysa, kandydat uważany jest za wybranego jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej głosów na TAK niż NIE.

§ 26. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska, utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do zebrania wiejskiego również Wójt Gminy.

3. Wniosek o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winien być rozpatrzony na następnym zebraniu wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy w terminie do 1 miesiąca.

§ 27. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest w głosowaniu tajnym.

§ 28. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej Wójt Gminy w terminie do 1 miesiąca od daty odwołania lub rezygnacji sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej zarządza ponowne wybory.

2. Wybory odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.

3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków rady sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie informując o tym Wójta Gminy.

§ 29. 1. Każdy mieszkaniec Sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyborów wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia statutu.

2. Protest rozpatruje Wójt Gminy w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub unieważnieniu wyborów.

3. W przypadku unieważnienia wyborów Wójt Gminy zarządza w ciągu 1 miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych w statucie

Rozdział 6.
NADZÓR NAD ORGANAMI SOŁECTWA

§ 30. 1. Rada Gminy kontroluje działalność organów Sołectwa poprzez Komisję Rewizyjną.

§ 31. 1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem przez Wójta.

2. Sołtys obowiązany jest przedkładać Wójtowi uchwały zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32. Zmiany statutu wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 33. Traci moc uchwała Nr V/74/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrowie.

§ 34. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe