Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 14 marca 2011r.

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675), art. 6b i 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, 2007 r. Nr 109, poz. 747, 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, oraz podatku leśnego na terenie gminy Kuźnica w drodze inkasa.
§ 2. Określa się inkasentów podatków o których, mowa w § 1; w osobach sołtysów sołectw gminy Kuźnica według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8 % kwot podatków wymienionych w § 1, osobiście zainkasowanych w drodze inkasa przez inkasentów i wpłaconych na konto bankowe Urzędu Gminy Kuźnica.
§ 4. Ustala się kwartalną prowizję stałą w wysokości 100,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLI/192/10 Rady Gminy Kuźnica z dnia 8 października 2010 r w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości. i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz prowizji kwartalnej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kuźnica.
Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
mgr Bohdan Garkowski
Załącznik do uchwały Nr V/26/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 14 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

WYKAZ INKASENTÓW POBORU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU ROLNEGO ORAZ ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe