Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Śniadowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

3) Przyjąć informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

4) Przyjąć objaśnienia do danych zawartych w Załączniku Nr 1 i Nr 2, stanowiące Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

5) Przedłożyć niniejsze sprawozdanie Radzie Gminy, natomiast informacje zawarte w pkt. 1 i 4 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Śniadowo


Rafał Pstrągowski


Wójt Gminy Śniadowo


Rafał Pstrągowski


Wójt Gminy Śniadowo


Rafał Pstrągowski


Wójt Gminy Śniadowo


Rafał Pstrągowski


Wójt Gminy Śniadowo


Rafał Pstrągowski


Wójt Gminy Śniadowo


Rafał Pstrągowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2011
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 15 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2011
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 15 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2011
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 15 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2011
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 15 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18/2011
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 15 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe