Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3/11 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm. / Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10.937.492,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) wykonanie dochodów wynosi 9.609.167,46 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13.037.492,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2,

d) wykonanie wydatków wynosi 11.320.459,62 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2,

e) sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych gminie - zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Informację o stanie mienia Gminy Kobylin-Borzymy- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wojciech Mojkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/11
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan i wykonanie dochodów za 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/11
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan i wykonanie wydatków za 2010 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/11
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych gminie w 2010 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/11
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 3/11
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe