reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie nadania statutu sołectwa Przytulanka

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa uchwala się statut sołectwa Przytulanka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/151/96 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, Uchwała Nr XXVII/198/2001 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XVII/151/96 w sprawie nadania Statutów Sołectw oraz Uchwała Nr II/15/02 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/151/96 Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutów Sołectw.

§ 3. Wykonanie uchwałay powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VII/47/11
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 23 marca 2011 r.

STATUT SOŁECTWA PRZYTULANKA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy sołectwa.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Mońki.

§ 3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Sołectwo działa na podstawie prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm);

2) Statutu Gminy Mońki;

3) niniejszego statutu.

§ 5. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Przytulanka.

§ 6. Sołectwo tworzy, łączy lub znosi oraz ustala jego granice Rada Miejska - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa lub z inicjatywy mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 7. Sołectwo poprzez swoje organy dba o zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców.

§ 8. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa;

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, poprawiania estetyki i upowszechniania kultury, sportu itp.

Rozdział 3.
ORGANY SOŁECTWA

§ 9. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy;

2) Sołtys jako organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

1) Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób.

2) Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa.

§ 10. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;

2) opiniowanie spraw istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców;

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa;

4) decydowanie o przeznaczeniu funduszu sołeckiego;

5) podejmowanie uchwał w sprawach mienia komunalnego dotyczących sprzedaży, użytkowania i innych praw rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminnym oraz w kwestii bieżącego korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu;

6) podejmowanie uchwał w sprawie oddawania w dzierżawę lub najem lokali, obiektów i terenów będących w gestii sołectwa na podstawie upoważnień Rady Miejskiej.

§ 12. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa.

2. Prawo do głosowania mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane jest z wyłączeniem § 20 ust. 1 przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa o których mowa w ust. 2;

2) Burmistrza.

4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

5. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 3 pkt. 1 i 2, powinno być zwoływane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. O terminie Zebrania Wiejskiego mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, na co najmniej 3 dni przed datą jego zwołania.

7. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać informację na czyj wniosek zebranie jest zwołane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania oraz proponowany porządek obrad.

8. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie przeprowadza się w II terminie zebrania bez względu na liczbę jego uczestników i może się ono odbyć w tym samym dniu, który ustalony został dla odbycia zebrania w pierszym terminie po upływie 15 min.

9. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, tzn. zgodnie z wymogami statutu bez względu na ilość uczestniczących w nim mieszkańców.

§ 13. 1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.

2. Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

§ 14. Uchwały na zebraniu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 15. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół.

2. Po odbyciu Zebrania Wiejskiego protokół powinien być dostarczony Burmistrzowi Moniek w terminie 7 dni.

§ 16. 1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie bieżącymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego oraz wykonywanie czynności określonych niniejszym statutem.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie Sołectwa w sprawach publicznych;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

4) przekazywanie Burmistrzowi Moniek uchwał i opinii Zebrania Wiejskiego;

5) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi, które Gmina przekazała sołectwu do korzystania;

6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między innymi w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków;

7) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

8) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza Moniek;

9) udział w sesjach Rady Miejskiej na zasadach określonych w Statucie Gminy;

10) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa;

11) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców;

12) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

3. W czasie nieobecności Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem bądź innymi okolicznościami obowiązki pełnienia jego urzędu przejmuje Rada Sołecka.

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

5. Przy wykonywaniu zadań określonych w pkt. 5 Sołtys zasięga opinii Rady Sołeckiej.

§ 17. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka jest organem opiniodawczym i doradczym Sołtysa.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w miarę potrzeb.

§ 18. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1) Przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

3) Sporządzanie projektów wystąpień w sprawach sołectwa;

4) Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców;

5) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych.

Rozdział 4.
WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ

§ 19. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w Mońkach w terminie nie późniejszym niż 4 miesiące po wyborach do Rady Miejskiej w Mońkach i powinny się one odbyć w terminie 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołeckich.

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, które ma dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Moniek ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. O zwołanym zebraniu Sołtys informuje mieszkańców wsi porzez podanie informacji zawierającej dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczjowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. Burmistrz Moniek lub upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, a następnie zarządza wybory Przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady.

4. W porzadku obrad zebrania należy przewidzieć m. in.:

1) wybór Przewodniczącego zebrania,

2) wybór Komisji Skrutacyjnej,

3) wybór Sołtysa,

4) wybór Rady Sołeckiej.

§ 21. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w II terminie zebrania bez względu na liczbę jego uczestników i może się ono odbyć w tym samym dniu, który ustalony został dla odbycia zebrania w pierszym terminie po upływie 15 min.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz Moniek na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 - osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybierają spośród siebie członkowie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.

5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

6. Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 23. 1. Wybory odbywaja sie spośród nieograniczonej liczby kandydatów, który może zgłosić każdy mieszkaniec sołectwa uczestniczący w zebraniu posiadający prawo wyborcze.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 24. 1. Uprawnieni do głosowania głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Urzędu Miejskiego w Mońkach.

2. Po zgłoszeniu kandydatów na Sołtysa Komisja Skrutacyjna nanosi ich nazwiska i imiona na karty do głosowania w kolejności alfabetycznej.

3. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego, wybranego przez siebie kandydata.

4. Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

1) odda głos na więcej niż jednego kandydata;

2) nie postawi znaku "X" w żadnej kratce;

3) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Urzędu Miejskiego w Mońkach;

4) karta została podarta lub uszkodzona.

5. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 25. 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów zarządza się ponowne głosowanie, w celu wyboru Sołtysa pomiędzy tymi kandydatami.

2. W przypadku otrzymania tej samej ilości głosów po II turze głosowania przez dwóch lub więcej kandydatów na Sołtysa o wyborze decyduje losowanie. O sposobie losowania decyduje Przewodniczący zebrania.

§ 26. 1. W wyborach do Rady Sołeckiej można głosować na liczbę kandydatów określoną w statucie sołectwa.

2. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok wybranych nazwisk kandydatów w liczbie określonej w statucie sołectwa bądź mniejszej.

3. Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

1) odda głos na większą liczbę kandydatów niż jest wybieranych w sołectwie;

2) nie postawi znaku "X" w żadnej kratce;

3) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Urzędu Miejskiego w Mońkach;

4) karta została podarta lub uszkodzona.

§ 27. Członkami Rady Sołeckiej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 28. 1. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna odczytuje protokół i podaje wyniki, które są prawomocne.

2. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów Komisja Skrutacyjna przekazuje Przewodniczącemu Zebrania.

§ 29. 1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej może wystąpić:

1) Rada Miejska w Mońkach;

2) Burmistrz Moniek;

3) 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać uzasadnienie.

4. Wniosek o odwołanie Sotysa i Rady Sołeckiej winien być rozpatrzony na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza Moniek w terminie 1 miesiąca.

5. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bewzględnej większości ważnie oddanych głosów.

§ 30. 1. Ustąpienie (rezygnacja pisemna) z funkcji Sołtysa nie wymaga decyzji Zebrania Wiejskiego. Sołtys pełni swoją funkcję do czasu wyboru przez Zebranie Wiejskie nowego Sołtysa.

2. Ustąpienie (rezygnacja pisemna) z funkcji członka Rady Sołeckiej nie wymaga decyzji Zebrania Wiejskiego. Członek Rady Sołeckiej pełni swoją funkcję do czasu wyboru przez Zebranie Wiejskie nowego członka Rady Sołeckiej informując o tym Burmistrza Moniek.

§ 31. 1. W przypadku odwołania, ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Rada Miejska w Mońkach w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.

2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.

§ 32. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu;

3) śmierci;

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 33. 1. Każdy mieszkaniec Sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyborów wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia statutu.

2. Protest rozpatruje Burmistrz Moniek w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub unieważnieniu wyborów.

3. W przypadku unieważnienia wyborów Burmistrz Moniek zarządza w ciągu 1 miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych w statucie.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 34. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

2. Działalność finansowa prowadzona jest w zakresie określonym przez budżet Gminy Mońki.

3. Fundusz sołectwa tworzą w szczególności:

1) środki przeznaczone w budżecie gminy;

2) dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

3) składki mieszkańców sołectwa określone przez zebranie wiejskie;

4) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;

5) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

4. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcia związane z poprawą: estetyki, bezpieczeństwa, na działalność kulturalną i sportową jak również na utrzymanie i remont mienia gminnego.

§ 35. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków finansowych.

§ 36. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi Sołtys, zgodnie z uchwałami Zebrania Wiejskiego.

2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej sołectwa Zebranie Wiejskie może powołać Komisję Rewizyjną.

Rozdział 6.
ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM I GMINNYM

§ 37. Rada Miejska w Mońkach przekazuje sołectwu następujące składniki mienia gminnego:

1) 1,80 ha gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr 161, 478.

Rozdział 7.
KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM

§ 38. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i poprawności.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska w Mońkach oraz Burmistrz Moniek.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Organy sprawujące nadzór mają prawo do wglądu w dokumenty, żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestnictwa w posiedzeniach Zebrania Wiejskiego.

5. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi Moniek uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia.

6. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Burmistrz Moniek.

7. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez Burmistrza Moniek.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w Mońkach z własnej inicjatywy, Burmistrza Moniek lub na wniosek Zebrania Wiejskiego po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama