reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 18 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziadkowice

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziadkowice, zwany dalej "Regulaminem", który określa prawa i obowiązki Eksploatującego oraz odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/163/02 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 września 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Cwalina


Załącznik do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 18 lutego 2011 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DZIADKOWICE.

§ 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858);

2) odbiorca usług - oznacza to każdego, kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Eksploatującym;

3) eksploatujący - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziadkowice.

4) wodomierz - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody zainstalowany na przyłączu wodociągowym;

5) dodatkowy wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej;

6) okres rozliczeniowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 1.
POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

§ 2. Eksploatujący ma obowiązek:

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków;

2) określać dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontrolować, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami;

3) zapewnić spełnienie warunków wprowadzenia ograniczeń wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru;

4) dokonywać na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy;

5) dokonywać na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy.

§ 3. Eksploatujący jest obowiązany do regularnego informowania Wójta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 4. Eksploatujący ma prawo:

1) podejmować stosowne działanie prawne, w tym odcinać dostawę wody i zamykać przyłącze kanalizacyjne w przypadku, gdy Odbiorca usług nie wykonuje należycie umowy, a w szczególności:

a) używa wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z zawartą umową;

b) pobiera wodę przed wodomierzem głównym;

c) wykorzystuje sieć wodociągową do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem np. do uziemiania urządzeń elektrycznych;

d) podłącza do instalacji wodociągowej - bez zgody Eksploatującego - instalacje sąsiednich nieruchomości;

e) podłącza do instalacji zasilanej z sieci wodociągowej instalacje pobierające wodę z innych źródeł bez zgody Eksploatującego i Inspekcji Sanitarnej;

f) łączy instalację wodociągową bezpośrednio ze zbiornikami lub innymi urządzeniami nie wchodzącymi w skład instalacji wodociągowej np. z kotłami parowymi i urządzeniami technologicznymi itp.;

g) nie wnosi opłat za świadczone usługi;

h) dokonywać kontroli przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej.

2) wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń Odbiorcy usług, w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych na sieci wewnętrznej, dokonywania odczytów wskazań, przeprowadzania badań, pomiarów, przeglądów i napraw urządzeń będących w posiadaniu Eksploatującego, którego pracownicy mogą wykonywać ww. czynności, na podstawie pisemnego upoważnienia, które okazują na żądanie Odbiorcy usług.

§ 5. Odbiorca usług korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Eksploatującego oraz nie utrudniający jego działalności a w szczególności:

1) wykorzystuje pobraną wodę oraz wprowadza ścieki w celach określonych w umowie i warunkach przyłączenia nieruchomości;

2) użytkuje wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

3) użytkuje wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

4) informuje Eksploatującego o zarzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy;

5) zawiadamia Eksploatującego o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb;

6) informuje Eksploatującego o wszelkich zmianach stanu prawnego nieruchomości;

7) powiadamia Eksploatującego o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 6. Odbiorca usług ma prawo:

1) do dostaw wody w wystarczającej ilości, odpowiedniej jakości oraz właściwym ciśnieniu wg norm określonych w obowiązujących przepisach i zgodnie z zawartą umową;

2) zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonywania usług przez Eksploatującego oraz wysokości opłat naliczonych za dostawę wody;

3) żądać odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę powstałe z przyczyn leżących po stronie Eksploatującego.

§ 7. Odbiorca usług ma obowiązek:

1) wybudować przyłącze wodociągowe oraz podłączyć budynek mieszkalny lub inny obiekt do sieci wodociągowej na podstawie projektu i na warunkach określonych przez Eksploatującego, przez dowolnego wykonawcę, posiadającego wymagane do tego uprawnienia, za wyjątkiem dokonania wcinki do czynnej sieci wodociągowej dokonywanej wyłącznie przez Eksploatującego;

2) wybudować studzienkę wodomierzową lub przeznaczyć odpowiednie pomieszczenie na zainstalowanie wodomierza głównego oraz utrzymywać to pomieszczenie w należytym stanie i czystości. Pomieszczenie lub studzienka wodomierzowa winny być zabezpieczone przed napływem wody opadowej i gruntowej, możliwością mechanicznego uszkodzenia wodomierza głównego, jego zamarznięciem lub kradzieżą;

3) zapewnić pracownikom Eksploatującego swobodny dostęp do wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, w celu:

a) dokonania odczytu;

b) kontroli jego funkcjonowania;

c) wykonania niezbędnych napraw lub wymiany.

4) na własny koszt konserwować i utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarny, posiadaną instalację, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Chronić instalację wodociągową oraz studzienkę wraz z wodomierzem przed skutkami niskich temperatur;

5) uzgadniać z Eksploatującym wszelkie zamierzenia przebudowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej jak również inne zamierzenia, w wyniku których może nastąpić zmiana ilości i przeznaczenia wody;

6) zabezpieczyć przed ingerencją osób nieuprawnionych miejsce, w którym zainstalowany jest wodomierz główny i urządzenia pomiarowe.

§ 8. 1. Odbiorcy usług zabrania się:

1) pobierania wody przed wodomierzem głównym i zmiany jego lokalizacji;

2) naruszania plomb na wodomierzu głównym oraz na zaworach przy wodomierzu;

3) czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane z gaszeniem pożarów.

2. Odbiorcy usług zabrania się wprowadzania do sieci kanalizacyjnej:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości sieci kanalizacyjnej i przyłączy, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinko w skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, substancji smołowych i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu odpowiada temperaturze poniżej 850C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu,trójnitrotoluenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) nie zdezynfekowanych ścieków z obiektów służby zdrowia, zakładów weterynaryjnych oraz placówek naukowych;

7) wód opadowych i drenażowych.

Rozdział 2.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG.

§ 9. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień Regulaminu.

§ 10. 1. Eksploatujący zawiera umowę na wniosek Odbiorcy usług, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone niniejszym Regulaminem oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług a także po okazaniu tytułu prawnego do nieruchomości.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nie uregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 11. 1. Umowa winna zawierać postanowienia wynikające w ustawy oraz z niniejszego Regulaminu.

2. W sytuacji nie przekazania w eksploatację Eksploatującemu przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego umowa ogranicza odpowiedzialność i zakres świadczenia usług przez Eksploatującego do ostatniego miejsca na sieci będącego w jego eksploatacji.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 12. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, na warunkach określonych w ustawie.

2. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

3. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Eksploatujący jest zobowiązane określić wymagania techniczne dla włączenia budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

§ 13. 1. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony lub oznaczony.

2. Zmiana umowy następuje w formie aneksu do umowy, na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

§ 14. 1. Strony ustalają w umowie sposób jej rozwiązania.

2. Oświadczenie woli w tym względzie winno być złożone pisemne w siedzibie Eksploatującego lub przesłane listem poleconym.

3. Odcięcie wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego przez Eksploatującego w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez Odbiorcę usług, o których mowa w § 4, pkt. 1 lit. a-f Regulaminu, powoduje wygaśnięcie umowy o świadczenie usług. Wznowienie usług wymaga zawarcia nowej umowy i poniesienia kosztów z czynnością tą związanych. W sytuacji natomiast gdy odcięcie wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego następuje z powodu nie wnoszenia opłat za świadczone usługi, spłata zadłużenia pozwoli na wznowienie usług bez konieczności zawierania nowych umów.

§ 15. Po rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu Eksploatujący dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

§ 16. 1. W przypadku odcięcia dostaw wody, niezależnie od przyczyn, Eksploatujący zapewni zastępczy punkt poboru wody.

2. O zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Eksploatujący zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Wójta Gminy oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

§ 17. Dla usług w zakresie odprowadzania wód z wykopów i dostawy wody poprzez zamontowany stojak zawierane są umowy indywidualne.

§ 18. Jeżeli Odbiorca usług nie otrzyma faktury w okresie planowanych rozliczeń zgodnie z zawartą umową, powinien ten fakt zgłosić u Eksploatującego.

Rozdział 3.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH.

§ 19. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone z odbiorcami usług zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz przepisach wykonawczych, z uwzględnieniem poniższych uregulowań.

§ 20. 1. Strony określają w umowie okres rozliczeniowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 21. 1. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez Eksploatującego po dokonaniu odczytów.

2. Odczyty wodomierzy głównych dokonywane będą w okresach określonych w umowie (miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych).

3. Eksploatujący ma prawo wystawiać faktury zaliczkowe na podstawie dotychczasowego zużycia, które zostaną rozliczone w fakturze ostatecznej, po dokonaniu odczytu wskazań wodomierza głównego.

4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za wodę ścieki w terminie określonym w umowie, nie krótszym jednak niż 14 dnia od daty otrzymania faktury.

Rozdział 4.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ EKSPLOATUJĄCEGO WYKONANEGO PRZYŁĄCZA.

§ 22. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Eksploatujący po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

§ 23. 1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych;

b) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości, odprowadzanych ścieków;

c) przeznaczenia wody;

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe);

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki;

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 24. 1. Eksploatujący określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;

2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których jest zużywana woda i odprowadzane są ścieki;

3) wymagania dotyczące:

a) miejsce zainstalowania wodomierza głównego;

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego;

c) dopuszczalną ilość i jakość wprowadzanych do kanalizacji ścieków;

d) termin ważności i warunków przyłączenia.

§ 25. 1. Odbiór wykonanego przyłącza dokonywany jest na podstawie protokołu odbioru technicznego przyłącza.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) datę odbioru;

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości;

3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;

4) skład komisji;

5) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;

6) podpisy członków komisji.

3. Protokół odbioru technicznego przyłącza stanowiący potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia oraz dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza upoważnia Eksploatującego do zawarcia umowy o świadczenie usług.

Rozdział 5.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH.

§ 26. 1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze będące w posiadaniu (eksploatacji) Eksploatującego i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

3. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.

§ 27. Odbiorcy usług, w tym odbiorcy potencjalni, mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług:

1) w Urzędzie Gminy Dziadkowice, który udostępni, nieodpłatnie, do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

c) niniejszy Regulamin;

d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

2) Eksploatujący, udostępni do wglądu:

a) Niniejszy Regulamin;

b) Posiadane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .

Rozdział 6.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYAMNIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZONEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW.

§ 28. Eksploatujący może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody, w razie:

1) wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, przewody rozdzielcze) lub przyłącza kanalizacyjnego i sieci kanalizacyjnej uniemożliwiających dopływ wody;

2) braku wody w ujęciu;

3) potrzeby zwiększenie dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

4) konieczności przeprowadzania niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych;

5) uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem;

6) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

7) klęsk żywiołowych;

8) wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 4 pkt. 1 Regulaminu.

§ 29. 1. Eksploatujący zobowiązuje się do udzielenie odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno - remontowych Eksploatujący powiadomi Odbiorcę najpóźniej na 48 godzin przed jej planowanym terminem. W takim przypadku Eksploatujący zapewni zastępczy punkt poboru wody oraz poda przewidywany czas usuwania awarii.

4. W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu, Eksploatujący ma prawo wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Eksploatującego z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.

Rozdział 7.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW.

§ 30. Eksploatujący zobowiązany jest do udzielania na żądanie Odbiorców usług informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

1) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;

2) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt 1.

§ 31. 1. Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego, w siedzibie Eksploatującego, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres odbiorcy;

2) przedmiot reklamacji;

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

4) numer i datę umowy;

5) podpis odbiorcy.

3. Eksploatujący rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

4. Eksploatujący udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

1) nazwę przedsiębiorstwa;

2) powołanie podstawy prawnej;

3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji;

4) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie;

5) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Eksploatującego, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział 8.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE.

§ 32. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 33. Uprawionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Eksploatującego są jednostki straży pożarnej po zawiadomieniu (w miarę możliwości) o konieczności poboru wody z hydrantów p.poż konserwatora sieci wodociągowej.

§ 34. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej.

§ 35. Eksploatujący obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć z gminą umowę, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe oraz na cele wymienione w art. 22 ustawy.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 36. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

§ 37. Eksploatujący zobowiązany jest do udostępniania niniejszego Regulaminu na każde żądanie Odbiorcy usług.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama