reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Augustów

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 85; Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody o 1.864.106zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększyć planowane dochody budżetowe o kwotę 190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W załączniku nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2011 rok" do uchwały nr III/16/2010 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2011 wprowadza się zmiany:

1) nazwa działu " 926 Kultura fizyczna i sport" otrzymuje brzmienie "926 Kultura fizyczna".

2) nazwa rozdziału "92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" otrzymuje brzmienie "92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej".

§ 3. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 2.260.658zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 244.355zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 20.518.284 zł , z tego:

- dochody majątkowe -3.924.414zł,

- dochody bieżące 16.593.870 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.460.095 zł.

2) plan wydatków ogółem 23.579.046 zł , z tego:

- wydatki majątkowe 7.796.734 zł,

- wydatki bieżące 15.782.312 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.460.095zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.370.056 zł

§ 5. 1) Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3.060.762 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.444.000 zł,

b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 53.000 zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 563.762zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.810.885 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 750.123 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 242.540zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.444.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 4.088.935zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 242.540zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.444.000 zł;

§ 12. Upoważnia sie wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 24.548 zł.

§ 13. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/28/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/28/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/28/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/28/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik6.doc

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/28/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 lutego 2011 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany w dochodach na 2011 rok

1. Zmniejszono planowane dochody budżetu o 1.864.106zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (rozdział 01010).

2. Zwiększono planowane dochody budżetu o 190.000zł z tytułu kar za zerwanie umowy na roboty drogowe (rozdział 60016).

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

1. W związku z harmonogramem wydatków złożonym do WFOŚiGW zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o 2.193.066zł.

2. Zmniejszono planowane środki na dotację dla Gminy Jeleniewo o kwotę 17.592zł (rozdział 75412).

3. Zwiększono środki na remonty bieżące dróg gminnych o 50.000zł oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe o 190.000 zł.

4. Zwiększono o 4.322zł środki na zapewnienie wkładu własnego do projektu "Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów" (rozdział 85395).

5. Zwiększono o 33 zł wydatki na zwrot dotacji na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego w Janówce.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na rok 2011 zmniejszył się do kwoty 3.060.762zł.

W związku ze zmianami uaktualniono załączniki: wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przychody i rozchody budżetu w 2011r. oraz dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama