reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 57/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 58.814.345 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 53.816.055 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.999.035 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 376.695 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 0 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.998.290 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 63.526.503 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.113.495 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.999.035 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 418.550 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 0 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.413.008 zł;

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.712.158 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 523.632 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 marca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

42 398

A

Dochody własne

0

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

42 398

Dział 750

Administracja publiczna

0

42 398

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne

0

42 398

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

42 398

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 marca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

9 524

51 922

A

Wydatki na zadania własne

9 524

9 524

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

5 000

5 000

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 000

5 000

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

4 000

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

1 000

§ 4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5 000

0

Dział 750

Administracja publiczna

0

94

Rozdział 75095

Pozostała działalność

0

94

§ 4430

Podróże służbowe zagraniczne

0

94

Dział 758

Różne rozliczenia

2 024

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

2 024

0

§ 4810

Rezerwy

2 024

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

1 930

Rozdział 80110

Gimnazja

0

430

§ 4420

Podróże służbowe zagraniczne

0

430

Rozdział 80195

Pozostała działalność

0

1 500

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

1 500

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 500

2 500

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 500

2 500

§ 4260

Zakup energii

0

2 500

§ 4300

Zakup usług pozostałych

2 500

0

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

42 398

Dział 750

Administracja publiczna

0

42 398

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne

0

42 398

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0

27 200

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

5 346

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

863

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

7 989

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

1 000

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama