Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/17/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2011 zmienionej Uchwałą Nr V/23/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2011, wprowadza się nastepujące zmiany:

1) § 7 ust 2 otrzymuje brzmienie: "2. Łaczna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 25.000 zł",

2) w § 10 punkt 9 otrzymuje brzmienie: "9) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 25.000 zł".

§ 2. Zwiększa się planu dochodów budżetowych o kwotę 118.527 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 118.527 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 253.217 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów w kwocie 25.064.008 zł,

2) plan wydatków w kwocie 26.593.619 zł,

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 1 529 611 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1 529 611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2011,

4) rozchody w wysokości 70 389 zł zostaną pokryte planowanym kredytem długoterminowym w wysokości 70 389 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2011.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/11
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/11
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/11
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe