Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 20/11 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) - zarządza się , co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2010 rok składające się z załączników do niniejszego zarządzenia:

1)Załącznik Nr 1 - z wykonania dochodów budżetowych.

2)Załącznik Nr 2 - z wykonania wydatków budżetowych.

3)Załącznik Nr 3 - część opisową z przebiegu realizacji budżetu.

§ 2. Sprawozdanie należy przedstawić Radzie Gminy Szudziałowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mariusz Czaban

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Dochody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Opis

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe