reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 28 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/256/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 82, poz. 756), § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie przyznawane są uczniom białostockich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub które są dotowane z budżetu Miasta Białegostoku oraz studentom I roku uczelni publicznych lub niepublicznych, którzy w roku poprzedzającym rok akademicki byli uczniami białostockich szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub które są dotowane z budżetu Miasta Białegostoku, według zasad określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.".

§ 2. W regulaminie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/256/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 82, poz. 756), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jest uczniem białostockiej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub która jest dotowana z budżetu Miasta Białegostoku lub studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej, który w roku poprzedzającym rok akademicki był uczniem białostockiej szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub która jest dotowana z budżetu Miasta Białegostoku.",

b) w pkt 3 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret "- sztuka taneczna;",

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim.";

2) w § 8:

a) ust. 1 po wyrazie "szkół" dodaje się wyrazy "określonych w § 1 niniejszej uchwały",

b) ust. 2 wyrazy "30 czerwca" zastępuje się wyrazami "20 czerwca";

3) § 9 skreśla się;

4) w § 10 pkt 3 skreśla się przecinek i wyrazy "jeżeli nie usunięto ich w terminie";

5) w § 13 w ust. 2:

a) skreśla się wyrazy "10 miesięcy",

b) w pkt 2 wyraz "lipca" zastępuje się wyrazem "czerwca";

6) w § 14 ust. 1 po wyrazach "/w przypadku studentów/" dodaje się wyrazy "nagrodzeni uczniowie";

7) w § 17:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz skreśla się wyrazy "w kasie Urzędu Miejskiego lub",

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Pierwsza wypłata stypendium nastąpi w terminie do 10 października z wyrównaniem od miesiąca września.".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama