reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259; z 2008 r. Nr 225, poz. 1487; z 2009 r. Nr 219, poz.1706) oraz art.17 ust.1 pkt.3 i 14, art. 48 ust. 1 i 5, art. 96, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 202, poz.1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738 i Nr 65, poz. 554; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznana osobom wymienionym w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. z 2009 Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.):

1. dzieciom do 7 roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej:

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego, wyrażony w %

Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do kosztu posiłku

do 150

nieodpłatnie

powyżej 150-200

50

powyżej 200

100

2. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym:

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego, wyrażony w %

Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do kosztu posiłku

do 150

nieodpłatnie

powyżej 150-200

70

powyżej 200

100

§ 2. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surażu wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia określonego w § 1, określając jego wysokość i zasady zwrotu zgodnie z pkt. 1 i 2 uchwały oraz przy uwzględnieniu sytuacji osoby lub rodziny, ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

§ 3. Należność za udzieloną pomoc świadczeniobiorca opłaca przelewem na rachunek bankowy podmiotu wskazanego w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie, w terminie do 20 dnia każdego następnego miesiąca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama