reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/73/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 11 kwietnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach publicznego transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601, z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 149 poz. 1452 i Nr 211 poz. 2049, z 2004 r. Nr 97 poz. 962, Nr 160 poz. 1678 i Nr 281 poz. 2780, z 2006 r. Nr 133 poz. 935, z 2008 r. Nr 219 poz. 1408 oraz z 2009 r. nr 92 poz. 753, z 2011 r. Nr 5 poz.13) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Przepisy porządkowe przewozu osób i bagażu w środkach publicznego transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/264/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. w w sprawie wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych w środkach transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej, zmienionej uchwałami: Nr XXXIV/414/08 z dnia 24 listopada 2008 r, Nr LVIII/772/10 z dnia 13 września 2010 r. (Dz. Urz. Wojew. Podl. Nr 71 poz. 658 i Nr 317 poz. 3358 oraz z 2010 r. Nr 250 poz. 3054).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Nazaruk


Załącznik do Uchwały Nr X/73/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 11 kwietnia 2011 r.

PRZEPISY PORZĄDKOWE PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W ŚRODKACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO BIAŁOSTOCKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejsze przepisy, zwane dalej Regulaminem, określają warunki przewozu osób i bagażu środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Białystok.

§ 2. Pasażerowie, operatorzy świadczący usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej zwani dalej przewoźnikami, kierujący pojazdami, pracownicy nadzoru ruchu i kontrolerzy biletowi zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3. Obowiązujące cenniki oraz zasady korzystania z białostockiej komunikacji miejskiej ustala Rada Miejska Białegostoku po zasięgnięciu opinii Gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja miejska organizowana przez Gminę Białystok.

§ 4. Za negatywne następstwa związane z przejazdem osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni.

§ 5. Na przystankach oraz w autobusach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY PRZEWOZU

§ 6. Umowę przewozu osób i bagażu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży, a w przypadku osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych przez zajęcie miejsca w pojeździe.

§ 7. Dokumentem przewozu potwierdzającym zawarcie umowy przewozu jest:

1) ważny bilet - zgodny z cennikiem i strefą taryfową podróży - zakupiony, skasowany, zarejestrowany przy wejściu do pojazdu,

2) dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego.

§ 8. Przysługujące Pasażerowi uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych mogą być realizowane pod warunkiem posiadania i okazania podczas kontroli ważnego dokumentu potwierdzającego nabycie stosownych uprawnień. W szczególności funkcję tą spełnia imienna elektroniczna Białostocka Karta Miejska oraz inne karty zbliżeniowe dopuszczone do użytkowania w tym charakterze.

§ 9. 1. Przejazd z biletem zakodowanym na karcie elektronicznej dla uzyskania ważności wymaga rejestracji karty przy wejściu do pojazdu.

2. Opłata za przejazd z jednorazowym biletem elektronicznym pobierana jest w oparciu o rejestrację karty przy wejściu do pojazdu (opłata za przejazd do końca trasy) i wyjściu z pojazdu (zwrot części opłaty z uwzględnieniem faktycznie przejechanej trasy).

§ 10. Pasażer zajmując miejsce w pojeździe, podczas jazdy i przy wysiadaniu zobowiązany jest do okazywania dokumentu przewozu osobom upoważnionym do kontroli dokumentów przewozu.

§ 11. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednorazowego innej osobie. Bilet odstąpiony nie upoważnia do przejazdu.

§ 12. Dopuszcza się możliwość dokonania zakupu biletu u kierującego pojazdem za odliczoną kwotę, wyłącznie podczas postojów na przystankach. W przypadku opóźnienia pojazdu w stosunku do rozkładu jazdy kierujący pojazdem może odmówić sprzedaży biletu. Brak możliwości nabycia biletu u kierującego pojazdem nie zwalnia Pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORÓW PRZEWOZU I KIERUJĄCYCH POJAZDAMI

§ 13. Kierujący pojazdem w trakcie wykonywania czynności służbowych ma obowiązek umieszczać na widocznym miejscu identyfikator z numerem służbowym

§ 14. Kierujący pojazdem jest zobowiązany do prowadzenia pojazdu w sposób płynny, zatrzymywania pojazdu na każdym przystanku na trasie, przestrzegania rozkładu jazdy.

§ 15. W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia Pasażerów, popełnienia przestępstwa, rażącego naruszenia Regulaminu lub innego poważnego zagrożenia porządku publicznego, kierujący pojazdem zobowiązany jest w zależności od potrzeby zawiadomić dyspozytora, Pogotowie Ratunkowe, Policję, Straż Miejską lub służbę ochrony. Kierujący pojazdem uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy ww. służb.

§ 16. Operator przewozu utrzymuje w sprawności technicznej kasowniki umożliwiające kasowanie i rejestrację biletów w pojazdach.

§ 17. Kierujący pojazdem w sytuacji występowania złych warunków atmosferycznych zobowiązany jest po zakończeniu czynności związanych z obsługą techniczną i zmianą kierunku jazdy, podjechać do przystanku początkowego w celu umożliwienia oczekującym Pasażerom zajęcie miejsca w pojeździe - wyjątek stanowią przerwy przysługujące kierowcy na posiłek lub określone w Kodeksie Pracy. Wsiadanie na przystankach końcowych dozwolone jest za zgodą kierującego.

§ 18. Kierujący pojazdem może odmówić przewozu osób:

1) będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych i zachowujących się nieodpowiednio;

2) które są uciążliwe lub stanowią zagrożenie dla pozostałych Pasażerów;

3) naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 19. Zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi.

§ 20. Za szkody wynikające z niewłaściwego przewozu osób i bagażu odpowiedzialność ponosi Przewoźnik na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 21. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wyłączną winą Pasażera, a w szczególności jego zachowaniem naruszającym postanowienia zawarte w §30 niniejszego Regulaminu.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

§ 22. Pasażer posiadający ważny dokument przewozu zawiera umowę przewozu i nabywa prawo do przejazdu białostocką komunikacją miejską.

§ 23. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest po zatrzymaniu się pojazdu tylko na przystankach i odbywa się wszystkimi drzwiami zgodnie z oznaczeniami. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.

§ 24. Pasażerowie, na polecenie kontrolerów biletowych lub kierującego, obowiązani są wsiadać przednimi drzwiami i okazywać posiadany dokument przewozu. Niespełnienie powyższych warunków może powodować odmowę przewozu.

§ 25. W razie wyłączenia pojazdu z obsługi linii z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, Pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo do kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym podstawionym przez Przewoźnika.

§ 26. Jeżeli podczas podróży, z winy Przewoźnika, Pasażer uszkodzi bagaż, ubranie lub odniesie uszczerbek na zdrowiu, w celu dochodzenia roszczeń okoliczność powyższą obowiązany jest zgłosić do kierującego pojazdem lub do dyspozytora Przewoźnika.

§ 27. Pasażer nie może zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający pole widzenia lub utrudniający kierowanie.

§ 28. Pasażer zajmujący miejsce stojące, dla własnego bezpieczeństwa zobowiązany jest w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy.

§ 29. Pasażer, który zajmuje wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsce dla osób z dzieckiem na ręku, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych lub inwalidzkich zobowiązany jest zwolnić to miejsce w przypadku pojawienia się osoby, dla której jest ono przeznaczone.

§ 30. Pasażera w szczególności obowiązuje zakaz:

1) prowadzenia rozmów z kierującym w czasie jazdy;

2) wsiadania do pojazdu po sygnale odjazdu i wysiadania w czasie jazdy;

3) nieuzasadnionego używania sygnału odjazdu lub zatrzymania;

4) zajmowania miejsca w pojeździe na przystanku krańcowym bez zgody kierującego;

5) zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia elementów jego wyposażenia;

6) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;

7) wyrzucania przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub na postoju;

8) spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych Pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;

9) grania na instrumentach muzycznych, korzystania ze sprzętu audiowizualnego, rozmowy przez telefon i innych zachowań zakłócających spokój pasażerów;

10) siadania na stopniach i barierkach pojazdu;

11) wchodzenia do pojazdu i przebywania w nim w łyżworolkach lub wrotkach;

12) używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe;

13) wykonywania innych czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia.

§ 31. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wsiadły do pojazdu, nie przestrzegają przepisów niniejszego Regulaminu, po upomnieniu nie stosują się do wskazówek i poleceń kierującego lub kontrolera biletów, mogą zostać usunięte z pojazdu.

§ 32. Pasażer ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy bądź w związku z przewożonym bagażem lub zwierzętami domowymi.

V. PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

§ 33. Pasażer może przewozić w pojeździe rzeczy stanowiące bagaż ręczny pod warunkiem, że nie utrudnia on przejścia, nie zanieczyszcza pojazdu, nie naraża na szkodę Pasażerów, nie zasłania widoczności kierującemu oraz nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa przewozu.

§ 34. Każda sztuka bagażu ręcznego podlega oddzielnej opłacie przewidzianej w cenniku.

§ 35. Bagażu oraz zwierząt domowych nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 36. Dopuszczony do przewozu i zwolniony z opłaty jest bagaż ręczny nieprzekraczający rozmiarów 80x60x40 cm oraz instrumenty muzyczne.

§ 37. Zwolnione z opłaty są wózki dziecięce i inwalidzkie podczas przewożenia w nich osób, dla których są one przeznaczone, a także rowery. W czasie przewozu dziecko powinno być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami przed wypadnięciem.

§ 38. Dopuszcza się przewóz małych zwierząt domowych za opłatą przewidzianą w cenniku, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo Pasażerów. Zwolnione z opłaty są zwierzęta domowe trzymane na rękach.

§ 39. Psy przewożone są pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, posiadają założony kaganiec i trzymane są na smyczy.

§ 40. Pies przewodnik lub pies pracujący, posiadający stosowny certyfikat, odpowiednio oznaczony i towarzyszący w podróży osobie niewidomej, niedowidzącej lub niepełnosprawnej, nie podlega opłacie za przewóz, a na zasadach określonych odrębnymi przepisami może zostać zwolniony z obowiązku zakładania kagańca.

§ 41. Przewóz roweru może odbywać się pojazdem z odpowiednim oznaczeniem graficznym (piktogramem). Zgody kierującego wymaga przewóz roweru lub innego sprzętu sportowo-rekreacyjnego nieoznaczonym pojazdem.

§ 42. Rower nie może utrudniać przejścia lub narażać na szkodę Pasażerów lub ich mienie. Jeżeli rower zajmuje miejsce przeznaczone na wózek dziecięcy lub inwalidzki, a w pojeździe pojawi się Pasażer z takim wózkiem, miejsce to należy natychmiast udostępnić, nawet jeżeli wymaga to opuszczenia pojazdu.

§ 43. Pasażer na żądanie współpasażerów, kierującego pojazdem lub kontrolera biletów powinien zdjąć z pleców plecak, torbę lub worek, lub inny bagaż podręczny.

§ 44. Bagaż i rzeczy pozostawione przez pasażerów w pojeździe, znalazca zobowiązany jest przekazać obsłudze lub złożyć bezpośrednio w biurze rzeczy znalezionych mieszczącym się w siedzibie Przewoźnika.

VI. NADZÓR I KONTROLA

§ 45. Gmina Białystok sprawuje nadzór i kontrolę w zakresie prawidłowości świadczenia usług przewozowych, a upoważnione osoby (kontrolerzy) dokonują w jego imieniu kontroli dokumentów przewozu (kontroli biletowej) osób i bagażu, korzystając z pomocy Policji, Straży Miejskiej i służb ochrony (w zakresie przepisów regulujących działanie tych służb).

§ 46. Kontrolę biletową przeprowadzają upoważnione osoby legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, a w szczególności : służby kontroli biletowej, służby ochrony i kierujący pojazdami.

§ 47. Pasażer zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom kierującego lub kontrolera biletów, do posiadania, okazania i wręczenia kontrolerowi ważnego dokumentu przewozu uprawniającego do przejazdu lub przewozu bagażu i zwierząt domowych.

§ 48. W przypadku korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, Pasażer obowiązany jest okazać i wręczyć kontrolerowi ważny dokument uprawniający do takiego przejazdu.

§ 49. W razie stwierdzenia, w czasie jazdy lub przy wysiadaniu z pojazdu, braku odpowiedniego dokumentu przewozu, kontroler pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

§ 50. Podstawę do nałożenia należności wymienionych w § 49 stanowią w szczególności:

1) przejazd bez ważnego dokumentu przewozu - tj. biletu lub ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;

2) przewóz bagażu i zwierząt domowych bez biletu;

3) przejazd z biletem zniszczonym - uniemożliwiającym jego identyfikację;

4) przejazd z biletem okresowym imiennym lub imienną elektroniczną Białostocką Kartą Miejską wystawioną na inną osobę;

5) skasowanie przez Pasażera biletu po ogłoszeniu kontroli biletowej;

6) legitymowanie się nieskasowanym biletem papierowym lub niezarejestrowanym przy wejściu do pojazdu biletem zakodowanym na Karcie Miejskiej lub innej karcie zbliżeniowej dopuszczonej do użytkowania w tym charakterze;

7) korzystanie w czasie przejazdu w określonej strefie taryfowej z biletu przeznaczonego do jazdy w innej strefie.

§ 51. W przypadku nieuiszczenia należności wymienionych w § 49, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości Pasażera. Pasażer odmawiający okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość podlega karze grzywny w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art.87a i art.87c ustawy Prawo przewozowe).

§ 52. W przypadku nieokazania dokumentu tożsamości, kontroler biletowy ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.

§ 53. W okolicznościach określonych w §52, do czasu przybycia organów porządkowych Pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera.

§ 54. Pasażer, który do czasu przybycia organów porządkowych nie pozostał w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera, podlega karze grzywny w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art.87b i art.87c ustawy Prawo przewozowe).

§ 55. Formalności związane z pobraniem opłaty dodatkowej, sporządzeniem dokumentu opłaty dodatkowej lub wystawienia wezwania do zapłaty odbywają się w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera.

§ 56. Dokument przewozu lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest podrobiony lub przerobiony, kontroler zatrzymuje za pokwitowaniem. Dokument zostaje przekazany Prokuraturze lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

§ 57. Wezwanie do zapłaty wystawione na imię i nazwisko pasażera lub pokwitowanie wniesienia gotówką opłaty dodatkowej stanowi dokument przewozu i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem.

§ 58. Wysokość i zasady nakładania opłat dodatkowych określa uchwała Rady Miejskiej.

VII. REKLAMACJE

§ 59. Pasażer może złożyć do Organizatora transportu reklamację:

1) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;

2) gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

§ 60. Tryb i formę składania reklamacji reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. 2006 r. Nr 38 poz. 266).

§ 61. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama