reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 11 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601, z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 149 poz. 1452 i Nr 211 poz. 2049, z 2004 r. Nr 97 poz. 962, Nr 160 poz. 1678 i Nr 281 poz. 2780, z 2006 r. Nr 133 poz. 935, z 2008 r. Nr 219 poz. 1408 oraz z 2009 r. nr 92 poz. 753, z 2011 r. Nr 5 poz.13) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podróżny jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku:

1) braku właściwego biletu zbiorowej komunikacji miejskiej - w wysokości 200zł;

2) nieokazania papierowego biletu okresowego imiennego lub biletu okresowego zakodowanego na imiennej karcie elektronicznej - w wysokości 200zł;

3) braku ważnego dokumentu, uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego - w wysokości 200zł;

4) niezarejestrowania przy wejściu do pojazdu karty elektronicznej z zakodowanym biletem- w wysokości 200 zł;

5) naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego rzeczy i zwierząt nie trzymanych na ręku, w tym za przewóz rzeczy i zwierząt bez uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej - w wysokości 120 zł;

6) spowodowania przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 400 zł;

7) zanieczyszczenia środka transportowego lub przystanku autobusowego - w wysokości 300 zł;

8) konieczności zaangażowania służb porządkowych przy wykonywaniu czynności związanych z wystawieniem wezwania do zapłaty - w wysokości 300 zł.

§ 2. Opłata dodatkowa, o której mowa § 1 pkt 1-4 :

1) w przypadku wskazanym w §1 pkt 1 uchwały - podlega obniżeniu do kwoty 120 zł, przy natychmiastowym wniesieniu opłaty podczas kontroli lub najpóźniej w terminie do 7 dni od daty przewozu;

2) w przypadku wskazanym w §1 pkt 2 uchwały - podlega zwrotowi, a w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty - umorzeniu - po wniesieniu opłaty manipulacyjnej i okazaniu, w terminie do 7 dni od daty przewozu, obowiązującego na chwilę wystawienia wezwania papierowego biletu imiennego lub potwierdzenia posiadania imiennego biletu elektronicznego zakodowanego na imiennej karcie elektronicznej, z zastrzeżeniem, że opłata dodatkowa wniesiona po terminie 7 dni a do 30 dni od daty przewozu podlega wyłącznie obniżeniu do kwoty 30 zł;

3) w przypadku wskazanym w § 1 pkt 3 uchwały- podlega zwrotowi, a w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty- umorzeniu- po wniesieniu opłaty manipulacyjnej i udokumentowaniu w terminie do 7 dni od daty przewozu, posiadania na chwilę wystawienia wezwania uprawnień do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego z zastrzeżeniem, że opłata dodatkowa wniesiona po terminie 7 dni a do 30 dni od daty przewozu podlega wyłącznie obniżeniu do kwoty 30 zł;

4) w przypadku wskazanym w § 1 pkt 4 uchwały - podlega obniżeniu do 10 zł przy natychmiastowym wniesieniu opłaty podczas kontroli, a w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty -umorzeniu - po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w terminie do 7 dni od daty przewozu, z zastrzeżeniem że opłata dodatkowa wniesiona po terminie 7 dni a do 30 dni od daty przewozu podlega wyłącznie obniżeniu do kwoty 30 zł.

§ 3. Ustala się opłatę manipulacyjną, o której mowa w § 2 pkt 1, w wysokości 10 zł tytułem ponoszonych kosztów czynności związanych z anulowaniem opłaty dodatkowej i należności za przewóz.

§ 4. 1. Do opłat dodatkowych, nałożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Postanowienia dotyczące pobierania opłaty dodatkowej, o której mowa w §1 pkt 4 uchwały, wchodzą w życie z dniem 01 października 2011 r.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/265/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 71 poz. 659 z dnia 14 marca 2008 r.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego się po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Nazaruk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama