reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Kolno uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kolno oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr V/22/11
Rady Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej ustawą, oraz określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej Zespołem, powołuje Wójt Gminy Kolno w drodze zarządzenia .

2. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

3. Siedzibą Zespołu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

4. Zespół może powoływać grupy robocze, określając ich szczegółowy zakres działania, uwzględniający zadania określone w art. 9b ust. 3 ustawy.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) Komendy Powiatowej Policji,

d) gminnych jednostek oświatowych,

e) ochrony zdrowia.

2.

W skład Zespołu mogą wchodzić:

b) przedstawiciele Prokuratury Rejonowej,

c) pracownicy samorządowi,

d) organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami.

4. Każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu, składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.

5. Członek Zespołu i Grupy Roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole mocą Zarządzenia Wójta Gminy Kolno.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący zostaje wybrany na czas kadencji Zespołu.

3. O wyborze Przewodniczącego Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Kolno.

§ 5. 1. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Kolno.

2. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego. § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Zespół powołuje w głosowaniu jawnym zastępcę przewodniczącego i sekretarza Zespołu.

2. Do zastępcy przewodniczącego Zespołu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Przewodniczącego Zespołu.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu

§ 7. 1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Gminy Kolno - wskazanych przez Wójta Gminy.

2. Projekty porozumień, o których mowa w ust. 1, przygotowuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

§ 8. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Kolno a instytucjami/jednostkami.

§ 9. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumień, o których mowa w § 7.

2. Spotkania Zespołu, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż określono w ustawie.

3. Z każdego ww. spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

4. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w skład Zespołu.

5. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest obowiązkowe.

7. Zespół składa Wójtowi Gminy roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do końca marca następnego roku kalendarzowego.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 10. Realizację powyższych zapisów powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama