reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zwanego dalej "Zespołem" oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zgodnie z porozumieniami zawartymi między Wójtem Gminy a tymi podmiotami.

3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

4. Odwołanie członka Zespołu może nastąpić:

1) na uzasadniony wniosek:

a) podmiotu, którego członek Zespołu jest przedstawicielem,

b) co najmniej 1/4 składu Zespołu;

2) wskutek jego rezygnacji;

3) z inicjatywy Wójta, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad działania Zespołu oraz zasad ochrony danych i informacji uzyskanych w ramach działania Zespołu.

5. W miejsce odwołanego członka Zespołu Wójt powołuje nową osobę będącą przedstawicielem tego samego podmiotu, z uwzględnieniem zapisów ust. 2.

6. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce.

§ 3. 1. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Zespołu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Odwołania Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, dokonuje się w razie:

1) rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego złożonej na piśmie;

2) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 1/4 członków Zespołu.

3. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu skutkuje koniecznością niezwłocznego powołania nowego Przewodniczącego.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:

1) ustala przedmiot, terminy i miejsce oraz zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu;

2) prowadzi posiedzenia Zespołu oraz wskazuje osobę sporządzającą protokół z ich przebiegu;

3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji;

4) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.

2. Do czasu wyboru Przewodniczącego, zadania wymienione w ust. 1 wykonuje najstarszy wiekiem członek Zespołu.

3. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, harmonogram działań.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Kłubowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama