| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Rudka

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka w granicach zainwestowania

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474), Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka w granicach zainwestowania, o którym mowa w ust. 2, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudka, uchwalonym uchwałą Nr XX/147/01 Rady Gminy w Rudce z dnia 14 grudnia 2001 r., zmienionym uchwa-łą Nr VI/22/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 31 marca 2011 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka w granicach zainwestowania, uchwalonego uchwałą Nr XVII/95/05 Rady Gminy Rudka z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 107, poz. 1284), w skład którego wchodzą:

1) część tekstowa zmiany planu, stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2) załączniki do niniejszej uchwały, tj.:

a) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia pro-jektu zmiany planu do publicznego wglądu - zał. Nr 1,

b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z ustaleń zmiany planu, należących do zadań własnych gminy - zał. Nr 2.

§ 2. 1. Zmianą planu obejmuje się część ustaleń tekstu planu w § 8, 12 i 23.

2. Podstawę opracowania zmiany planu stanowią:

1) uchwała Nr XXVII/122/10 Rady Gminy Rudka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka w granicach zainwestowania;

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudka, uchwalone uchwałą Nr XX/147/01 Rady Gminy w Rudce z dnia 14 grudnia 2001 r., zmienionym uchwałą Nr VI/22/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 31 marca 2011 r.

3. Zagadnienia obowiązujące, zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), określone są w zmianie planu w sposób następujący:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - określono w § 4;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie dotyczy zmiany planu; obowiązują ustalenia planu,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie dotyczy zmiany planu; obowiązują ustalenia planu,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie dotyczy zmiany planu; obowiązują ustalenia planu,

d) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie dotyczy zmiany planu; obowiązują ustalenia planu,

e) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy - określono w § 4,

f) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - nie dotyczy zmiany planu; obowiązują ustalenia planu,

g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - zagadnienia nie występują w zmianie planu - nie dotyczy zmiany planu; obowiązują ustalenia planu,

h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - nie dotyczy zmiany planu; obowiązują ustalenia planu,

i) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - nie dotyczy zmiany planu; obowiązują ustalenia planu,

j) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie dotyczy zmiany planu; obowiązują ustalenia planu,

k) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) - określono w § 5;

3) ustalenia pozostałe:

a) ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa - nie dotyczy zmiany planu; obowiązują ustalenia planu,

b) zasady ochrony przeciwpożarowej - nie dotyczy zmiany planu; obowiązują ustalenia planu.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka w granicach zainwestowania, uchwalony uchwałą Nr XVII/95/05 Rady Gminy Rudka z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 107, poz. 1284);

2) zmianie planu - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy;

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy;

4) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;

5) urządzeniach z zakresu łączności o nieznacznym oddziaływaniu - należy przez to rozumieć definicję zawartą w art. 2, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wpsieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE TERENÓW, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 4. W tekście obowiązującego planu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1) urządzeń gospodarczych służących rolnictwu;

2) urządzeń infrastruktury technicznej;

3) dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru;

4) urządzeń usług agroturystycznych;

5) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieznacznym oddziały-waniu, w rozumieniu przepisów odrębnych;

6) nieuciążliwych funkcji nierolniczych (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi i rzemiosło nieuciążliwe), o ile nie wymaga to przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, o czym stanowi art. 7, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, zm. z 2005 r. Nr 49, poz. 464, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967)."

2) w § 12, ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się zagospodarowania według art. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.).

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto realizację:

1) sezonowych ciągów spacerowych w celu zapewnienia dostępu do zespołów zieleni pu-blicznej, zabytków oraz miejsc wypoczynkowych i widokowych, pod warunkiem uzyska-nia zgody właściciela gruntów;

2) infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym (gminnym), zarówno napowietrznej, jak i podziemnej oraz związanych z nią urządzeń niezbędnych do obsługi ludności i rolnictwa, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntów na wykonanie prac oraz rekultywa-cji gruntów po ich zakończeniu;

3) urządzeń usług agroturystycznych

4) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów od-rębnych, w tym w szczególności stacji bazowych telefonii komórkowej;

5) nieuciążliwych funkcji nierolniczych (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi i rzemiosło nieuciążliwe) - po spełnieniu następujących warunków:

a) teren nie wymaga przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, o czym stanowi art. 7, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. z późn. zm.),

b) co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudo-wana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudo-wy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiek-tów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,

c) teren ma dostęp do drogi publicznej lub posiada służebność dojazdu do drogi publicz-nej,

d) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające do zamierzenia bu-dowlanego,

e) zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odrębnymi i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudka."

3) w § 23, ust. 1, pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dachy zabudowy mieszkaniowej dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych nie mniej niż 35o, również inne, których kształty wywodzą się z tradycji miejscowego budownictwa ludowego i dworkowego - dachy obiektów produkcyjnych i usługowych powinny być dostosowane do wymagań technologicznych."

Rozdział 3.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ JEDNORAZOWE OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM ZMIANY PLANU

§ 5. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem zmiany planu w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 6. W zakresie ustalonym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XVII/95/05 Rady Gminy Rudka z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 107, poz. 1284).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Kresso


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/23/2011
Rady Gminy Rudka
z dnia 31 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Rudka uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka w granicach zainwestowania, w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 17 listopada do 8 grudnia 2010 r. i 14 dni po jego wyłożeniu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy stwierdza, że w okresie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący Rady


Bogdan Kresso


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/23/2011
Rady Gminy Rudka
z dnia 31 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka w granicach zainwestowania, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z prze-pisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy nie stwierdza konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ponieważ w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zapisano takich potrzeb.

Przewodniczący Rady


Bogdan Kresso

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »