Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 12.404.354 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 13.778.899 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.290.014 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21.664.559 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 293.541.262 zł, w tym:

a) bieżących 248.495.598 zł,

b) majątkowych 45.045.664 zł;

2) plan po stronie wydatków 296.575.683 zł, w tym:

a) bieżących 229.366.014 zł,

b) majątkowych 67.209.669 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 i w zakresie dotacji celowych uwzględnionych w załączniku nr 5, w tym:

1) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na budowę szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki;

2) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla muzeum w kwocie 930.000 zł, z przeznaczeniem na remont i modernizację budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym;

3) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 250.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach komunalnych oraz modernizację parkingów;

§ 5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się:

1) deficyt budżetu miasta w wysokości 3.034.421 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 2.334.421 zł,

b) przychodów ze spłat pożyczek w kwocie 700.000 zł.

§ 8. Ustala się:

1) dochody w kwocie 1.722.870 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.625.370 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 97.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 22.700.000 zł, koszty 22.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/62/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/62/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/62/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/62/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/62/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/62/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik7.rtf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe