Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180,poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 141 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020/ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 116 682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 318 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 11 218 318 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 11 218 318zł,

b) dochody majątkowe - 0 zł,

c) w tym w działach, w których dokonano zmian:

- 750 - 81 676 zł,

- 756 - 5 666 296 zł,

- 758 - 3 679 143 zł,

- 854 - 8 688 zł,

- 900 - 351 000 zł,

- 921 - 15 000 zł;

2) plan wydatków wynosi 13 038 318 zł, w tym:

a) wydatki bieżące- 11 199 669 zł,

b) wydatki majątkowe - 1 838 649 zł,

c) w działach, w których dokonano zmian:

- 700 - 202 000 zł,

- 750 - 2 227 161 zł,

- 754 - 224 000 zł,

- 756 - 65 000 zł,

- 801 - 5 469 768 zł,

- 852 - 1 562 625 zł,

- 853 - 5 000 zł,

- 854 - 136 218 zł,

- 900 - 751 000 zł,

- 921 - 355 000 zł,

- 926 - 537 000 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1 820 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 600 000 zł;

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 220 000 zł.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Łączna kwota przychodów budżetu.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe