Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 12.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 roku stanowiącą:

1. Załącznik Nr 1 - realizacja planowanych dochodów za 2010 rok,

2. Załącznik Nr 2 - realizacja planowanych wydatków za 2010 rok,

3. Załącznik Nr 3 - zestawienie udzielonych dotacji za 2010 rok,

4. Załącznik Nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2010 rok,

5. Załącznik Nr 5 - część opisowa ,,Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 rok",

6. Załącznik Nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2010 rok z częścią opisową,

7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2010 rok z częścią opisową.

8. Załącznik Nr 8 - informacja o stanie mienia za 2010 rok.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Wójt Gminy


Leon Małaszewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 12.2011
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Sprawozdanie za 2010 rok - całość

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe