reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; oraz: z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; z 2011 r Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 271 503 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie IV/28/10 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załacznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie IV/28/10 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 25 086 758 zł,

- Plan wydatków ogółem 28 153 520 zł.

Deficyt w w kwocie 3 066 762 zł zostanie pokryty przychodami z: zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 289 500 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 777 262 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/47/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 marca 2011 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział - nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

600

Transport i łączność

147 500

158 600

149 100

3 621 629

60004 - Lokalny transport zbiorowy

-

11 100

-

12 500

4300

-

11 100

-

12 500

60016 - Drogi publiczne gminne

147 500

-

149 100

1 723 908

6330

147 500

-

147 500

-

6050

-

147 500

-

397 500

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

8 102

1 170 000

258 102

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

8 102

1 170 000

258 102

4300

-

8 102

-

68 102

750

Administracja publiczna

13 601

53 601

109 101

2 410 601

75022 - Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu

-

20 000

-

130 000

3030

-

20 000

-

120 000

75056 - Spis powszechny i inne

13 601

13 601

13 601

13 601

2010

13 601

-

13 601

-

3020

-

10 883

-

10 883

4110

-

1 645

-

1 645

4120

-

273

-

273

4210

-

400

-

400

4410

-

400

-

400

75095 - Pozostała działalność

-

20 000

-

38 000

4430

-

20 000

-

38 000

758

Różne rozliczenia

99 202

-

3 806 052

-

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej

99 202

-

3 696 147

-

2920

99 202

-

3 696 147

-

852

Pomoc społeczna

11 200

11 200

2 710 900

3 632 839

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt….

1 000

1 000

1 928 700

1 913 700

0920

1 000

-

1 700

-

4580

-

1 000

-

1 700

85295 - Pozostała działalność

10 200

10 200

49 200

295 800

2030

10 200

-

49 200

-

3110

-

10 200

-

289 200

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

20 000

80 300

1 783 147

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

-

20 000

-

287 700

6210

-

20 000

-

20 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

20 000

-

2 360 000

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

20 000

-

1 990 000

6220

-

20 000

-

20 000

Razem

271 503

271 503

25 086 758

28 153 520

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę ogólną 271 503 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 600 - Transport i łączność, o kwotę 147 500 zł. Otrzymano dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych w latach 2008 - 2011". Środki przeznaczone są na remont ulicy Wąskiej w Michałowie na odcinku od ulicy Białostockiej do ulicy Sienkiewicza od km. rob. ) + 000 do km. rob. ) + 202,70. Informacja Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lutego 2011 Nr FB-II.3111.5.2011.MC.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13 601 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, otrzymano środki (w formie dotacji celowej) w rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne. Zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 03 lutego 2011r środki te są przeznaczone na realizację zadań spisowych związanych z narodowym spisem powszechnym w 2011 roku. Dotacja przeznaczona jest na opłacenie kosztów aktualizacji zestawień budynków, mieszkań i osób, dodatki spisowe wraz ze składkami pochodnymi dla pracownika gminnego biura spisowego oraz wydatki rzeczowe.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 200 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, polegające na:

1. zwiększenie dotacji celowej oraz wydatków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.3111.16.2011.BŁ z dnia 17 lutego 2011 roku,

2. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogólną 1 000 zł w rozdziale 85212. Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów (Pismo o sygnaturze ST2-4834-133/SZH/2009/1073) wpływy z nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotacji) wraz z należnymi odsetkami oraz dokonane z tego tytułu przez gminy zwroty należy ujmować w budżecie gminy jako dochody i wydatki zgodnie z klasyfikacją w tabeli.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011r zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (na 2011 rok) o kwotę 99 202 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach:

60004 - Lokalny transport zbiorowy, na opłacenie kosztów dodatkowych kursów autobusów do miejscowości: Sokole, Jałówka, Juszkowy Gród - 11 100 zł,

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych - 8 102 zł,

75022 - Rady gmin, zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów diet za udział w posiedzeniach Rady dla radnych i sołtysów.

75095 - Pozostała działalność, o 20 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowej składki członkowskiej dla LGD "Puszcza Knyszyńska", której członkiem jest gmina Michałowo,

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w wysokości 20 000 zł - zakup: kosiarki samobieżnej i zawieszanej do ciągnika zamiatarki,

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 20 000 zł na dotację celową na sfinansowanie kosztów wymiany palników w piecach c.o w budynku Ośrodka Kultury.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/47/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 marca 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r

Zadania inwestycyjne w 2011 r . w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2011
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6050

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo

2 240 000

1 000 000

0

330 000

0

670 000*

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

2

600

60016

6050

Remont ulicy Wąskiej w Michałowie

297 500

297 500

150 000

0

147 500

0

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

3

900

90002

6050

Budowa kwatery na wysypisku w m. Odnoga

1 105 447

1 105 447

305 447

800 000

0

0

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

4

921

92109

6050

Remont Domu Ludowego w Sokolu -

1 050 000

1 050 000

390 500

159 500

0

500 000*

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

5

926

92601

6050
6057
6059

Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie

11 100 000

5 460 000

2 810 000

0

0

2 650 000

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

6

926

92601

6057
6059

Skatepark Michałowo

199 000

199 000

79 000

0

0

120 000

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

7

921

92109

6050

Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie

1 085 000

1 085 000

500 000

0

0

585 000**

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

8

600

60013

6050

Poprawa bezpieczeństwa ruchu, polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka - przejście przez miejscowość Michałowo

3 000 000

98 820

98 820

0

0

0

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

9

600

60016

6050

Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Leśnej w Michałowie

100 000

100 000

100 000

0

0

0

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

10

700

70005

6050

Budowa wiaty rekreacyjnej przy zalewie w Michałowie

50 000

50 000

50 000

0

0

0

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

11

750

75023

6050

Budowa budynku Urzędu Miasta- Ratusza

7 207 100

115 000

115 000

0

0

0

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

12

921

92109

6050

"Kulturalne serce Michałowa - remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie"

1 216 000

40 000

40 000

0

0

0

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

Ogółem

28 650 047

10 600 767

4 638 767

1 289 500

147 500

4 525 000

X

Środki wskazane w kolumnie 11 oznaczone * - środki do pozyskania w ramach PROW 2007-2013, ** środki do pozyskania w ramach RPOWP 2007-2013,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/47/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 marca 2011 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

20 000

830 000

-

1

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu

150 000

-

-

2

Gminna Biblioteka w Michałowie

-

300 000

-

2

Dotacja celowa na realizacje zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo

40 000

-

-

3

Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie

-

50 000

-

3

Dotacja celowa na realizację zadania "Ochrona i promocja tradycji kulturalnych wsi"

20 000

4

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

20 000

-

267 700

4

Dotacja na realizację zadania "Letnia szkoła rekonstrukcji nieistniejącego krajobrazu"

10 000

-

-

5

Powiat Białostocki

24 660

-

-

-

-

6

Gmina Supraśl

14 100

-

7

Powiat Białostocki

5 996

-

8

Województwo białostockie

1 786 401

RAZEM

1 871 157

1 180 000

267 700

RAZEM

220 000

-

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama