Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/84/11 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie nadania statutu sołectwa Potoczyzna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa uchwala się statut sołectwa Potoczyzna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/151/96 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, Uchwała Nr XXVII/198/2001 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XVII/151/96 w sprawie nadania Statutów Sołectw oraz Uchwała Nr II/15/02 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/151/96 Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutów Sołectw.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/84/11
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

STATUT SOŁECTWA POTOCZYZNA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy sołectwa.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Mońki.

§ 3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Sołectwo działa na podstawie prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm);

2) Statutu Gminy Mońki;

3) niniejszego statutu.

§ 5. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Potoczyzna.

§ 6. Sołectwo tworzy, łączy lub znosi oraz ustala jego granice Rada Miejska - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa lub z inicjatywy mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 7. Sołectwo poprzez swoje organy dba o zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców.

§ 8. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa;

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, poprawiania estetyki i upowszechniania kultury, sportu itp.

Rozdział 3.
ORGANY SOŁECTWA

§ 9. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy;

2) Sołtys jako organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

1) Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób.

2) Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa.

§ 10. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 11. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;

2) opiniowanie spraw istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców;

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa;

4) decydowanie o przeznaczeniu funduszu sołeckiego;

5) podejmowanie uchwał w sprawach mienia komunalnego dotyczących sprzedaży, użytkowania i innych praw rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminnym oraz w kwestii bieżącego korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu;

6) podejmowanie uchwał w sprawie oddawania w dzierżawę lub najem lokali, obiektów i terenów będących w gestii sołectwa na podstawie upoważnień Rady Miejskiej.

§ 12. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa.

2. Prawo do głosowania mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane jest z wyłączeniem § 20 ust. 1 przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa o których mowa w ust. 2;

2) Burmistrza.

4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

5. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 3 pkt. 1 i 2, powinno być zwoływane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. O terminie Zebrania Wiejskiego mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, na co najmniej 3 dni przed datą jego zwołania.

7. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać informację na czyj wniosek zebranie jest zwołane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania oraz proponowany porządek obrad.

8. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie przeprowadza się w II terminie zebrania bez względu na liczbę jego uczestników i może się ono odbyć w tym samym dniu, który ustalony został dla odbycia zebrania w pierwszym terminie po upływie 15 min.

9. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, tzn. zgodnie z wymogami statutu bez względu na ilość uczestniczących w nim mieszkańców.

§ 13. 1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.

2. Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

§ 14. Uchwały na zebraniu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 15. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół.

2. Po odbyciu Zebrania Wiejskiego protokół powinien być dostarczony Burmistrzowi Moniek w terminie 7 dni.

§ 16. 1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie bieżącymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego oraz wykonywanie czynności określonych niniejszym statutem.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie Sołectwa w sprawach publicznych;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

4) przekazywanie Burmistrzowi Moniek uchwał i opinii Zebrania Wiejskiego;

5) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi, które Gmina przekazała sołectwu do korzystania;

6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między innymi w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków;

7) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń i kierowanie pracą Rady Sołeckiej;

8) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza Moniek;

9) udział w sesjach Rady Miejskiej na zasadach określonych w Statucie Gminy;

10) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa;

11) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców;

12) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

3. W czasie nieobecności Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem bądź innymi okolicznościami obowiązki pełnienia jego urzędu przejmuje Rada Sołecka.

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

5. Przy wykonywaniu zadań określonych w pkt. 5 Sołtys zasięga opinii Rady Sołeckiej.

§ 17. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka jest organem opiniodawczym i doradczym Sołtysa.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w miarę potrzeb.

§ 18. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1) Przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

3) Sporządzanie projektów wystąpień w sprawach sołectwa;

4) Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców;

5) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych.

Rozdział 4.
WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ

§ 19. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w Mońkach w terminie nie późniejszym niż 4 miesiące po wyborach do Rady Miejskiej w Mońkach i powinny się one odbyć w terminie 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołeckich.

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, które ma dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Moniek ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. O zwołanym zebraniu Sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez podanie informacji zawierającej dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. Burmistrz Moniek lub upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, a następnie zarządza wybory Przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady.

4. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć m. in.:

1) wybór Przewodniczącego zebrania,

2) wybór Komisji Skrutacyjnej,

3) wybór Sołtysa,

4) wybór Rady Sołeckiej.

§ 21. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w II terminie zebrania bez względu na liczbę jego uczestników i może się ono odbyć w tym samym dniu, który ustalony został dla odbycia zebrania w pierwszym terminie po upływie 15 min.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz Moniek na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 - osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybierają spośród siebie członkowie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.

5. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

6. Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 23. 1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłosić każdy mieszkaniec sołectwa uczestniczący w zebraniu posiadający prawo wyborcze.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 24. 1. Uprawnieni do głosowania głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Urzędu Miejskiego w Mońkach.

2. Po zgłoszeniu kandydatów na Sołtysa Komisja Skrutacyjna nanosi ich nazwiska i imiona na karty do głosowania w kolejności alfabetycznej.

3. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego, wybranego przez siebie kandydata.

4. Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

1) odda głos na więcej niż jednego kandydata;

2) nie postawi znaku "X" w żadnej kratce;

3) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Urzędu Miejskiego w Mońkach;

4) karta została podarta lub uszkodzona.

5. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 25. 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów zarządza się ponowne głosowanie, w celu wyboru Sołtysa pomiędzy tymi kandydatami.

2. W przypadku otrzymania tej samej ilości głosów po II turze głosowania przez dwóch lub więcej kandydatów na Sołtysa o wyborze decyduje losowanie. O sposobie losowania decyduje Przewodniczący zebrania.

§ 26. 1. W wyborach do Rady Sołeckiej można głosować na liczbę kandydatów określoną w statucie sołectwa.

2. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok wybranych nazwisk kandydatów w liczbie określonej w statucie sołectwa bądź mniejszej.

3. Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

1) odda głos na większą liczbę kandydatów niż jest wybieranych w sołectwie;

2) nie postawi znaku "X" w żadnej kratce;

3) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Urzędu Miejskiego w Mońkach;

4) karta została podarta lub uszkodzona.

§ 27. Członkami Rady Sołeckiej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 28. 1. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna odczytuje protokół i podaje wyniki, które są prawomocne.

2. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów Komisja Skrutacyjna przekazuje Przewodniczącemu Zebrania.

§ 29. 1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej może wystąpić:

1) Rada Miejska w Mońkach;

2) Burmistrz Moniek;

3) 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać uzasadnienie.

4. Wniosek o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej winien być rozpatrzony na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza Moniek w terminie 1 miesiąca.

5. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

§ 30. 1. Ustąpienie (rezygnacja pisemna) z funkcji Sołtysa nie wymaga decyzji Zebrania Wiejskiego. Sołtys pełni swoją funkcję do czasu wyboru przez Zebranie Wiejskie nowego Sołtysa.

2. Ustąpienie (rezygnacja pisemna) z funkcji członka Rady Sołeckiej nie wymaga decyzji Zebrania Wiejskiego. Członek Rady Sołeckiej pełni swoją funkcję do czasu wyboru przez Zebranie Wiejskie nowego członka Rady Sołeckiej informując o tym Burmistrza Moniek.

§ 31. 1. W przypadku odwołania, ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Rada Miejska w Mońkach w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.

2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.

§ 32. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu;

3) śmierci;

4) odwołania przed upływem kadencji.

§ 33. 1. Każdy mieszkaniec Sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyborów wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia statutu.

2. Protest rozpatruje Burmistrz Moniek w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub unieważnieniu wyborów.

3. W przypadku unieważnienia wyborów Burmistrz Moniek zarządza w ciągu 1 miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych w statucie.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 34. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

2. Działalność finansowa prowadzona jest w zakresie określonym przez budżet Gminy Mońki.

3. Fundusz sołectwa tworzą w szczególności:

1) środki przeznaczone w budżecie gminy;

2) dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

3) składki mieszkańców sołectwa określone przez zebranie wiejskie;

4) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;

5) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

4. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcia związane z poprawą: estetyki, bezpieczeństwa, na działalność kulturalną i sportową jak również na utrzymanie i remont mienia gminnego.

§ 35. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków finansowych.

§ 36. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi Sołtys, zgodnie z uchwałami Zebrania Wiejskiego.

2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej sołectwa Zebranie Wiejskie może powołać Komisję Rewizyjną.

Rozdział 6.
ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM I GMINNYM

§ 37. Rada Miejska w Mońkach przekazuje sołectwu następujące składniki mienia gminnego:

1) 1,9712 ha gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 88, 169/2, 200, 207, 231;

2) budynek po byłej Szkole Podstawowej.

Rozdział 7.
KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM

§ 38. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i poprawności.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska w Mońkach oraz Burmistrz Moniek.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Organy sprawujące nadzór mają prawo do wglądu w dokumenty, żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestnictwa w posiedzeniach Zebrania Wiejskiego.

5. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi Moniek uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia.

6. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Burmistrz Moniek.

7. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez Burmistrza Moniek.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w Mońkach z własnej inicjatywy, Burmistrza Moniek lub na wniosek Zebrania Wiejskiego po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe