Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Zbójna

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbójna na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz.U. z Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 635, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały polegajacych na:

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 6 000,00 zł,

2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6 500,00 zł,

3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 15 540 338,00 zł,

3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 16 552 098,00 zł.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2011 rok, zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Gawrych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zał.Nr1.Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zał.Nr2.Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zał.Nr3.Zad.Inwest

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe