Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 21/11 Wójta Gminy Przerośl

z dnia 10 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art.31 i art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146) Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010r. według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 9.153.659zł wykonano 9.121.744,31zł, tj. 100% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 9.831.241zł wykonano 9.102.101,65zł tj. 93% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. Informacja opisowa o realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2010r. stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia,

4. Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2010r. stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia,

5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2010r. stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia,

6. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na podmiotowe, przedmiotowe i celowe za 2010r. stanowi załacznik Nr 6 do zarządzenia,

7. Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za 2010r. stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia,

8. Informacja o wykonaniu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010r. stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010r.

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przerośli stanowi załącznik Nr 9 do zarządzenia.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli stanowi załącznik Nr 10 do zarządzenia.

§ 3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przerośl za 2010r. stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia.

§ 4. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i zamieszczeniu na stronie BIP.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 21/11 z dnia 10.03.2011r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 21/11 z dnia 10.03.2011r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 21/11 z dnia 10.03.2011r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 21/11 z dnia 10.03.2011r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia 21/11 z dnia 10.03.2011r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia 21/11 z dnia 10.03.2011r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia 21/11 z dnia 10.03.2011r.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia 21/11 z dnia 10.03.2011r.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia 21/11 z dnia 10.03.2011r.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia 21/11 z dnia 10.03.2011r.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik11.doc

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia 21/11 z dnia 10.03.2011r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe