| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 5 maja 2011r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Krynki, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 ) uchwala się , co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż okreslone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), sposobie jej rozliczania oraz sposobie kontroli wykonywania zadania publicznego.

§ 2. Określone w uchwale zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Krynki mają zastosowanie do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku a wykonujących inne zlecone zadania publiczne nie określone w ustawie, o której mowa w § 1.

§ 3. Warunkiem rozpoczęcia postępowania o udzielenie dotacji jest ujęcie w budżecie Gminy Krynki na dany rok budżetowy wykazu zadań zaplanowanych do realizacji oraz wysokość dotacji przewidzianych na ich realizację.

§ 4. Realizacja zadań publicznych przez podmioty wymienione w § 2 może mieć formę:

1) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 5. Wspieranie i powierzanie zadań, o których mowa w § 4 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

§ 6. 1. Burmistrz Krynek ogłasza otwarty konkurs ofert, co najmniej na 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie

2. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego a także na stronie internetowej jednostki.

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadań,

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,

3) zasadach przyznawania dotacji,

4) terminach i warunkach realizacji zadania,

5) terminie i miejscu składania oert,

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert.

§ 7. Podmiot ubiegający się o dotację na zadania określone w komunikacie, zobowiązany jest złożyć wniosek, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualny statut lub inny dokument założycielski, organizacyjny lub rejestracyjny wnioskodawcy, z którego wynikają jego zadania, zakres działalności oraz uprawnienia do składania oświadczeń woli,

b) oświadczenie, że wnioskodawca jest podmiotem niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

2) W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia komisję konsultacyjną, dla której określa zadanie oraz ustala procedury konkursowe w zakresie przyznawania dotacji.

§ 8. Burmistrz Krynek publikuje w sposób zwyczajowo przyjęty wyniki ogłoszonego konkursu i kwoty dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych.

§ 9. Przekazanie dotacji następuje na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, w terminie określonym w umowie - wzór - załącznik Nr 2, zawartej z podmiotem dotowanym, sporządzonej zgodnie z przepisem art.221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. 1. W trakcie realizacji zadania, jak i po jego realizacji Burmistrz Krynek ma prawo kontroli wykonania zadania i sposób wykorzystania dotacji.

2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Krynek.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) wykonanie zadania zgodnie z umową,

2) udokumentowanie zrealizowanego zadania,

3) przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu gminy.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny z innymi postanowieniami umowy, dotacja w całości podlega bezzwłocznemu zwrotowi na konto gminy wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia jej przekazania na konto organizacji pozarządowej.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w punkcie 1 organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zwrotu udzielonej dotacji w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia. Zawiadomienie wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

§ 12. 1. Po zakończeniu realizacji zadania gminy, organizacja pozarządowa składa sprawozdanie z jego wykonania, w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta - załącznik Nr 3.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) informację o przebiegu realizacji zadania;

2) szczegółowe rozliczenie finansowe;

3) zestawienie uwierzytelnionych kserokopii dowodów księgowych;

4) inne istotne informacje o realizacji zadania.

§ 13. Rozliczenie dotacji jest jawne.

§ 14. Środki finansowe nie wykorzystane przez organizację pozarządową podlegają w części niewykorzystanej zwrotowi do budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania lub odstąpienia od jego realizacji.

§ 15. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe Burmistrz Krynek przedkłada Radzie Miejskiej w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, po roku, w którym nastąpiła realizacja zadania.

§ 16. Burmistrz Krynek opublikuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

§ 17. Uzyskanie środków finansowych przez organizację pozarządową na realizację zadania gminy w formie dotacji wyklucza możliwość przyznania środków budżetowych na to zadanie z innego tytułu, zaplanowanych w budżecie gminy.

§ 18. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.

§ 19. Organizacja pozarządowa może otrzymać dotację na nie więcej niż jedno zadanie w roku.

§ 20. Traci moc uchwała Nr VIII/47/07 Rady Gminy Krynki z dnia 27 września 2007 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Krynki dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysków na realizację zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 219, poz. 2242).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Alicja Tryzna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/2011
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

WNIOSEK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/2011
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/2011
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik3.doc

ROZLICZENIE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »