| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Milejczyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. N 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 19, pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010r. Nr 95, poz.613, zm. Nr 96, poz.620) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz.1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz.1109, Nr 209, poz.1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz.466, Nr 131, poz.1075, Nr 157, poz.1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz.858, Nr 142, poz.961, Nr 182, poz.1228) Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Milejczyce stawki dzienne opłaty targowej za sprzedaż towarów na targowiskach i w miejscach do tego wyznaczonych.

2. Dzienna stawka opłaty targowej z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 na terenie gminy Milejczyce wynosi:

1) za stoisko do 3 metrów bieżących zajmowanej szerokości - 10 zł,

2) za stoisko do 6 metrów bieżących zajmowanej szerokości - 15 zł,

3) za sprzedaż z wózka, skrzynki, koszyka - 7 zł.

4) za sprzedaż z samochodu, platformy - 10 zł.

3. Dzienna stawka opłaty targowej przy sprzedaży w ruchomych punktach gastronomicznych prowadzona z samochodu osobowego, straganu lub stołu wynosi 35 zł.

4. Dzienna stawka opłaty targowej przy sprzedaży w ruchomych punktach gastronomicznych, prowadzona z innych samochodów, przyczep i naczep wynosi 110zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Opłatę targową pobiera inkasent - upoważniony przez Wójta Gminy.

2. Opłata pobierana jest w gotówce, za pokwitowaniem wydawanym sprzedającym na stosownych kwitach urzędowych.

3. Opłatę pobiera się bezzwłocznie po stwierdzeniu, iż osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oferuje towary do sprzedaży.

4. Zainkasowane kwoty w pełnej wysokości inkasent wpłaca w terminie 5 dni do kasy Urzędu Gminy Milejczyce.

5. Wysokość wynagrodzenia inkasenta za inkaso wynosi 10% zainkasowanych wpłat.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/98/09 Rady Gminy Milejczyce z dnia 27 listopada 2009r w sprawie ustalenia opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »