Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726),) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2011 rok (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 34 poz.467), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.104 zł z tego:

1) Zadania własne : 6.104 zł

a) Dział 851, rozdział 85154 § 4170 3.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85219 § 3020 1.000 zł

c) Dział 853, rozdział 85395 § 4247 1.788 zł

d) Dział 853, rozdział 85395 § 4249 316 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.104 zł z tego:

1) Zadania własne : 6.104 zł

a) Dział 851, rozdział 85154 § 3110 3.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85219 § 4300 1.000 zł

c) Dział 853, rozdział 85395 § 4177 1.785 zł

d) Dział 853, rozdział 85395 § 4179 314 zł

e) Dział 853, rozdział 85395 § 4217 3

f) Dział 853, rozdział 85395 § 4219 2

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach nie uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20.412.919 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 7.250.503zł

b) Na spłatę pożyczki krótkoterminowej przeznacza się dochody w kwocie 1.341.207zł

2) Plan wydatków ogółem 22.881.321 zł z tego :

a) wydatki majątkowe 10.273.036 zł

§ 4. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pt.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" wynosi 3.809.609 zł. Źródłem finansowania deficytu będą : 1) wolne środki w kwocie 1.116.900 zł 2) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł 3) kredyt w kwocie 1.728.119 zł.

§ 5. Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100 zł przeznacza się wolne środki, natomiast na spłatę pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207 zł przeznacza się dochody- środki otrzymane z unii europejskiej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe