Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 5 maja 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113 ) oraz art. 211,212,217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planach dochodów na kwotę 44.000,-zł

1) dział 900 rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 - 14.000,-zł,

2) dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6330 - 30.000,-zł,

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w planach dochodów na kwotę 146.344,-zł

1) dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6330 - 84.352,-zł,

2) dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6330 - 15.000,-zł,

3) dział 756 rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 - 14.000,-zł,

4) dział 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - 7.998,-zł,

5) dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6297- 24.994,-zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę 818.800,-zł

Zadania własne

1) dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 4300 - 10.200,-zł,

2) dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 - 60.000,-zł,

3) dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność § 4430 - 15.000,-zł,

4) dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 - 2.100,-zł,

5) dział 852 rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 4210 - 1.500,-zł,

6) dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6050 - 730.000,-zł.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 338.152,-zł:

Zadania własne

1) dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 - 168.702,-zł,

2) dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 - 127.870,-zł,

3) dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210 - 500,-zł , § 4300 - 1.000,-zł,

4) dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6057 - 24.994,-zł, § 6059 - 15.086,-zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.512.722,-zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokosci 668.096,-zł - uszczegółowienie w załączniku Nr 2.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokosci 1.112.722,-zł zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 843.970,-zł,

2) wolnych środków w kwocie 268.752,-zł.

§ 8. § 8 uchwały budżetowej określający limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek otrzymuje brzmienie:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 500.000,-zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 843.970,-zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 400.000,-zł.

§ 9. Budżet po zmianach wynosi :

1) plan dochodów wynosi 8.750.764,- zł,

2) plan wydatków wynosi 9.595.390,- zł

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Alicja Tryzna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2011
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/2011
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.


Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 44.000,-zł w tym: w rozdziale "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" o kwotę 14.000,-zł oraz w rozdziale "Obiekty sportowe" dofinansowanie budowy boiska Orlik będzie większe o 30.000,-zł niż uprzednio zakładano. Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 146.344,-zł w tym: w rozdziale "Drogi publiczne gminne" po przeprowadzonym przetargu okazało się, że koszt inwestycji jest niższy, stad też niższa kwota dofinansowania o 84.352,-zł. Zdjęto z wykazu zadań inwestycyjnych zadanie pt. "Radosna szkoła", ponieważ z przyczyn formalnych nie przeszedł wniosek na dofinansowanie zadania, stąd konieczność zmniejszenia dochodów o kwotę 15.000,-zł. Zmniejszono dochody w rozdziale "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst o kwotę 14.000,-zł i przeniesiono do rozdziału 90019. Zgodnie z pismem Ministra Finansów zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 7.998,-zł. Zmniejszono także dochody w rozdziale "Domy i ośrodki kultury" o kwotę 24.994,-zł, ponieważ po przeprowadzeniu przetargu zmniejszył się koszt inwestycji. Dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 818.800,-zł w tym: na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 10.200,-zł na dopłaty do przewozów pasażerskich PKS. Na utrzymanie bieżące dróg gminnych zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,-zł. Wydatki w rozdziale 75095 zwiększono o 15.000,-zł.W rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększono wydatki o 2.100,-zł (jest to kwota pozostała z rozliczenia dochodów i wydatków 2010 roku). Zgodnie z uchwałą Kolegium RIO w Białymstoku zabezpieczono środki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.500,-zł. Zwiększono także środki na realizację inwestycji "Moje boisko Orlik" w kwocie 730.000,-zł. Po opracowaniu kosztorysu inwestycji okazało się, że koszt jej jest wyższy niż uprzednio zakładano. Dokonano także zmniejszenia planu wydatków na kwotę 338.152,-zł w tym: zmniejszono koszty inwestycji na remont ulic miejskich w Krynkach o kwotę 168.702,-zł , na docieplenie i termomodernizację budynku szkoły o kwotę 127.870,-zł, oraz na termomodernizację budynku GOK w Krynkach na kwotę 40.080,-zł wynikło to po przeprowadzeniu przetargów na wykonanie inwestycji. Dokonano także zmniejszenia wydatków w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.500,-zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85205.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe