Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Płaska

z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Płaska na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy w o kwotę 60 000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 60 000,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody ogółem 19 166 977,00 - zł., w tym:

- bieżące w wysokości 8 212 857,-zł.,

- majątkowe w wysokości 10 954 120,-zł.,

2)wydatki ogółem 21 525 892,-zł., w tym:

- bieżące w wysokości 7 841 770 ,-zł.,

- majątkowe w wysokości 13 684 122,-zł.

3)deficyt budżetu gminy w wysokości 2 358 915,-zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 358 915,- zł., na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.179.085,-zł. planowany jest kredyt w wysokości 1 766 665,-zł. oraz wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 412 430,-zł.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorzadowych zakładów budżetowych przychody 424.000,- zł; koszty 410.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/11
Rady Gminy Płaska
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zmiana planu dochodów na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/11
Rady Gminy Płaska
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zmiana planu wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/11
Rady Gminy Płaska
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE NA 2011 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/32/11
Rady Gminy Płaska
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/32/11
Rady Gminy Płaska
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zmiany w dochodach:

1)zwiększyć dochody o wpływy z podatku od nieruchomości i srodków transportowych o kwotę 60 000,- zł.

2. Zmiany w wydatkach:

1)zwiększyć wydatki z przeznaczeniem na ufundowanie proporca placówce Straży Granicznej w Płaskiej o kwotę 2.000,- zł.;

2)zwiększyć wydatki na przekazanie dotacji dla Urzędu Miejskego w Augustowie za utrzymanie jednego dziecka, które uczęszcza do przedszkola w Augustowie 20.000,- zł.; ( w tym koszty postepowania sądowego 1.861,00 zł.);

3)zwiększyć wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego samorzadowego zakładu budżetowego (wymiany pompy w hydroforni Dalny Las i modernizacja wodociągu we wsi Płaska) 38.000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe