reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Płaska

z dnia 19 kwietnia 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/11 Rady Gminy Płaska z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/24/11 Rady Gminy Płaska z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Wójt Gminy w porozumieniu z osobami uprawnionymi do reprezentowania:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płaskiej;

3) Komendy Powiatowej Policji w Augustowie;

4) Placówek Oświatowych w Gminie Płaska;

5) Placówki ochrony zdrowia w Płaskiej;

6) Organizacji pozarządowych;

7) Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Augustowie

powoła spośród zgłoszonych przez wyżej wymienione instytucje i podmioty na okres 4 lat zespół interdyscyplinarny określając jego imienny skład.

2. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego bądź jego zmiany zostaną ustalone zarządzeniem Wójta Gminy Płaska powołującym lub zmieniającym skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Wójt odwołuje zespół lub poszczególnych jego członków w trybie właściwym dla ich powołania w niżej wymienionych sytuacjach:

a) na wniosek przewodniczącego Zespołu w przypadku:

- uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad poufności danych i informacji przez członka Zespołu,

- długotrwałej absencji,

- zmiany miejsca pracy,

b) na wniosek podmiotu, instytucji, która zgłosiła kandydaturę,

c) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu,

d) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

4. Odwołanie członka zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka zespołu - przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust. 2;

5. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego zespołu, zastępcę przewodniczącego zespołu oraz sekretarza zespołu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. Przewodniczący, jego Zastępca oraz Sekretarz mogą zostać odwołani ze swojej funkcji przez Zespół:

1) na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej trzech członków Zespołu - odwołanie następuje w wyniku głosowania tajnego zwykłą większością głosów;

2) na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Płaska - odwołanie następuje w wyniku głosowania tajnego zwykłą większością głosów;

3) o odwołaniu Przewodniczącego, jego Zastępcy lub Sekretarza zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Płaska.

7. Odwołanie Przewodniczącego, jego Zastępcy lub Sekretarza skutkuje koniecznością nowego wyboru osób pełniących te funkcje, spośród członków Zespołu, na tym samym posiedzeniu. ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama