reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5, art. 58 ust. 1, 2 i 6, art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 1010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991), oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się zespół szkół o nazwie: Zespół Szkół w Turośni Kościelnej zwany dalej "Zespołem", w skład którego wchodzić będą :

1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

2) Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej.

2. Akt założycielski Zespołu stanowi zał. Nr 1 do uchwały.

§ 2. Mienie znajdujące się w użytkowaniu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej i Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej - staje się mieniem Zespołu .

§ 3. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej oraz Gimnazjum w Turośni Kościelnej stają się pracownikami Zespołu.

§ 4. Organizację Zespołu określa Statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/47/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, z siedzibą przy ul. Białostockiej 4 w Turośni Kościelnej

§ 1. Zespół Szkół w Turośni Kościelnej obejmuje szkoły:

1) Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej ul. Białostocka 4

2) Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej ul. Białostocka 4

§ 2. Zasięg terytorialny Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej ul. Białostocka 4 , obejmuje następujące miejscowości:

Turośń Kościelna, Lubejki, Juraszki, Pomigacze, Iwanówka, Borowskie Olki, Borowskie Cibory, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Borowskie Gziki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Chodory i Dołki. oraz - z Gminy Juchnowiec Kościelny - miejscowość Szerenosy,

§ 3. Zasięg terytorialny Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej przy ul Białostockiej 4 , obejmuje:

wszystkie miejscowości znajdujące się na terenie Gminy Turośń Kościelna, tj.: Turośń Kościelną, Turośń Dolną, Bojary, Piećki, Stoczki, Borowskie Żaki, Borowskie Cibory, Borowskie Olki, Borowskie Wypychy, Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Borowskie Gziki, Czaczki Wielkie, Czaczki Małe, Chodory, Dołki, Juraszki, Lubejki, Pomigacze, Iwanówkę, Niecki, Markowszczyznę, Tołcze, Zalesiany, Trypucie, Niewodnicę Korycką, Niewodnicę Kościelną, Baciuty - Kolonię, Baciuty, Zawady, Topilec, Topilec - Kolonię, Barszczówkę i Dobrowodę oraz - z Gminy Juchnowiec Kościelny - miejscowość Szerenosy,


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/47/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ustala się nazwę Zespołu w brzmieniu : "Zespół Szkół w Turośni Kościelnej"

2. W dalszej części Statutu Zespół Szkół w Turośni Kościelnej jest nazywany "Zespołem"

3. Siedziba zespołu mieści się przy ul. Białostockiej 4 w Turośni Kościelnej

§ 2. W skład Zespołu wchodzi:

1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej, zwana w dalszej części Statutu "Szkołą Podstawową"

2) Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej, zwane w dalszej części Statutu "Gimnazjum"

§ 3. Bazę dydaktyczną Zespołu stanowi dotychczasowa baza Szkoły Podstawowej i Gimnazjum .

§ 4. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Turośń Kościelna

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

Rozdział II.
Cele i zadania Zespołu

§ 5. Zespół realizuje cele i zadania określone w Statutach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w sposób w nich wskazany.

Rozdział III.
Organy Zespołu oraz ich kompetencje

§ 6. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Rada Pedagogiczna Gimnazjum

3) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Rada Rodziców Gimnazjum

4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Samorząd Uczniowski Gimnazjum

§ 7. 1. Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców i Samorządy Uczniowskie zachowują swoją odrębność.

2. Kompetencje organów wymienionych w ust. 1 określa Statut Szkoły Podstawowej i Statut Gimnazjum.

§ 8. 1. Dyrektor Zespołu w szczególności :

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,

2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez rady pedagogiczne i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny,

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) odpowiada za właściwą organizacje i przebieg sprawdzianu przeprowadzonego w szkole podstawowej i egzaminu w gimnazjum,

6) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkujących w obwodzie szkolnym,

7) jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Zespole, a w szczególności decyduje w sprawach :

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

8) opracowuje arkusz organizacji i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu

9) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami i samorządami uczniowskimi, a w szczególności:

a) organizuje zebrania plenarne rady pedagogicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek upoważnionego organu,

b) przewodniczy radzie pedagogicznej,

c) przedstawia radzie pedagogicznej, co najmniej raz w roku wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły,

d) wstrzymuje wykonanie niezgodnych z prawem uchwał rady pedagogicznej,

e) rozpatruje wnioski i opinie rady rodziców,

f) informuje radę rodziców, na jej żądanie, o realizacji złożonych przez nią wniosków,

g) stwarza warunki organizacyjne i materialne, w miarę posiadanych środków finansowych, do działalności samorządu uczniowskiego

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

2. Dyrektor zespołu wydaje:

1) zarządzenia, które są aktami o charakterze wewnętrznym, dotyczącymi w szczególności spraw bieżących szkół oraz spraw z zakresu prawa pracy,

2) decyzje, jeżeli przepis prawa tak stanowi

3. Projekty zarządzeń dyrektor Zespołu uzgadnia z zakładową organizacją związkową lub innymi organami, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub wymagają tego inne istotne względy związane z przedmiotem regulacji.

4. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w razie jego nieobecności, nauczyciel wyznaczony do pełnienia tej funkcji zgodnie z przepisami prawa pracy.

§ 9. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego powołuje dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

Rozdział IV.
Zasady współdziałania organów Zespołu oraz sposób rozwiązywania sporów

§ 10. 1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, niniejszego statutu oraz regulaminów wewnętrznych.

2. Organy zobowiązane są do współdziałania w sprawach Zespołu, w tym poszukiwania rozwiązań w trudnych lub konfliktowych sytuacjach - w ramach swoich kompetencji.

§ 11. 1. Ustala się następujący tryb rozstrzygania sporów pomiędzy organami Zespołu:

1) spór rozstrzygany jest na terenie Zespołu poprzez negocjacje pomiędzy stronami, przy czym negocjatorem (mediatorem) jest osoba niebędąca stroną w sporze,

2) spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawne stosowane do przedmiotu sporu,

3) wypracowane w wyniku negocjacji stanowisko, będące rozwiązaniem sporu, ujmuje się w protokole z negocjacji,

4) w przypadku nierozwiązania sporu, sporządza się protokół rozbieżności,

5) w sytuacji nieuzyskania porozumienia, spór rozstrzyga dyrektor Zespołu, jeżeli nie jest stroną w sprawie,

6) w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie Zespołu strony mogą zwrócić się z prośbą do Wójta Gminy Turośń Kościelna lub Podlaskiego Kuratora Oświaty - w zależności od przedmiotu sporu.

2. Nad całością spraw związanych z rozstrzyganiem sporów na terenie Zespołu czuwa Dyrektor Zespołu.

Rozdział V.
Organizacja Zespołu

§ 12. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 13. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 maja

2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

3. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 14. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.

Rozdział VI.
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 15. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników administracyjnych i obsługi, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Zespołu

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy

3. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określają odpowiednio Statuty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Rozdział VII.
Uczniowie

§ 16. Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum określają odpowiednio Statuty tych szkół.

§ 17. Prawa i obowiązki uczniów określają statuty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Zespół posługuje się pieczęcią o treści: Zespół Szkół w Turośni Kościelnej

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posługują się pieczęciami o treści:

a) Zespół Szkół w Turośni Kościelnej

Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Turośni Kościelnej

b) Zespół Szkół w Turośni Kościelnej

Gimnazjum im. M. Sopocki w Turośni Kościelnej

3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posługują się pieczęciami urzędowymi:

c) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

d) Gimnazjum im. Ks. Michała Sopocki w Turośni Kościelnej

§ 19. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

§ 20. 1. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut.

2. Sprawy nieuregulowane statutem Zespołu rozstrzygają Statuty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

3. Zmiany statutu są wprowadzane uchwałami rady pedagogicznej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama