reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 47/VI/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 5 maja 2011r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art. 5ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej "organizacjami pozarządowymi", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Wysokie Mazowieckie.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.
§ 4. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:
1) przedmiot i cel konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) sposób przeprowadzenia konsultacji,
4) komórkę lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 5. 1. Informację o poddaniu projektu uchwały Rady Gminy pod konsultacje oraz o sposobie i terminie ich przeprowadzania zamieszcza się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
2. Projekt uchwały poddanej konsultacjom zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie.
§ 6. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych są przedstawiane w formie pisemnego stanowiska, które należy składać bezpośrednio do wyznaczonego przez Wójta Gminy pracownika urzędu gminy lub jednostki organizacyjnej gminy w zależności od przedmiotu konsultacji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama