reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.: z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020 iNr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 575 367 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 575 367 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)plan dochodów ogółem: 38 159 421 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 23 909 486 zł ,

- dochody majątkowe w wysokości 14 249 935 zł ,

2)plan wydatków ogółem: 43 650 636 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24 633 694 zł ,

- wydatki majątkowe w wysokości 19 616 942 zł .

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 491 215 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2008 r., którego trzecia transza zostanie uruchomiona w 2011 r. - w kwocie 140 185 zł ,

2)kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2011 r.- w kwocie 287 000 zł,

3)zaciąganych kredytów - w kwocie 1 141 353 zł ,

4)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 922 677 zł .

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł ;

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 568 538 zł ;

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 371 647 zł ,

§ 6. W uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr IV/21/11 z dnia 8 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr V/32/11 z dnia 29 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2)załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 10 maja 2011 r.
Zalacznik1.docx

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 10 maja 2011 r.
Zalacznik2.docx

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 10 maja 2011 r.
Zalacznik3.xlsx

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 10 maja 2011 r.
Zalacznik4.xlsx

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2011 roku

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama