Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050/64/11 Burmistrza Supraśla

z dnia 12 maja 2011r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr V/21/11 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok, zarządzam , co następuje:
§ 1. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 130.119 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów po zmianach 31.844.445 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 25.637.831 zł,
b) majątkowe w kwocie 6.206.614 zł,
2) Plan wydatków po zmianach 35.184.865 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 23.539.916 zł,
b) majątkowe w kwocie 11.644.949 zł,
§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.340.420 zł są przychody pochodzące wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Supraśla

Radosław Dobrowolski
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/64/11
Burmistrza Supraśla
z dnia 12 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

zmiany planu wydatków budżetowych
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe