Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 27.2011 Wójta Gminy Czyże

z dnia 17 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 149 458 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 6 910 768 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 5 220 426 zł

2) dochody majątkowe - 1 690 342 zł:

2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 838 616 zł w tym:

1) wydatki bieżące - 5 062 103 zł

2) wydatki majątkowe - 2 776 513 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 927 848 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek w kwocie 144 343 zł

2. zaciągniętych kredytów w kwocie 783 505 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 27.2011
Wójta Gminy Czyże
z dnia 17 maja 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj:

Własne

Dział

Roz
dział

Parag
raf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

135 750,00

1 000,00

136 750,00

85295

Pozostała działalność

13 700,00

1 000,00

14 700,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

13 700,00

1 000,00

14 700,00

Razem:

4 577 952,00

1 000,00

4 578 952,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Roz
dział

Parag
raf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

148 458,00

148 458,00

01095

Pozostała działalność

0,00

148 458,00

148 458,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

148 458,00

148 458,00

Razem:

560 016,00

148 458,00

708 474,00

Ogółem dochody

6 761 310,00

149 458,00

6 910 768,00

Objaśnienia:

- dział 010 na podstawie pisma Nr FB.II.3111.106.2011.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwieksza się plan dotacji celowej o 148 458 zł

- dział 852 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.81.20011.MC AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej o 1 000 zł .

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

16 790,00

10 000,00

26 790,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

8 290,00

10 000,00

18 290,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 290,00

10 000,00

16 290,00

758

Różne rozliczenia

132 000,00

- 27 730,00

104 270,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

132 000,00

- 27 730,00

104 270,00

4810

Rezerwy

132 000,00

- 27 730,00

104 270,00

801

Oświata i wychowanie

1 837 908,00

9 230,00

1 847 138,00

80101

Szkoły podstawowe

1 280 554,00

641,00

1 281 195,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

66 192,00

350,00

66 542,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 000,00

1 291,00

27 291,00

4430

Różne opłaty i składki

2 200,00

- 1 000,00

1 200,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

129 118,00

7 822,00

136 940,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 138,00

- 1 408,00

5 730,00

4300

Zakup usług pozostałych

300,00

9 230,00

9 530,00

80110

Gimnazja

246 791,00

2 088,00

248 879,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 440,00

2 088,00

11 528,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

89 445,00

- 1 321,00

88 124,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 092,00

- 1 321,00

3 771,00

852

Pomoc społeczna

192 060,00

1 000,00

193 060,00

85295

Pozostała działalność

26 700,00

1 000,00

27 700,00

3110

Świadczenia społeczne

23 700,00

1 000,00

24 700,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

414 710,00

2 000,00

416 710,00

90002

Gospodarka odpadami

29 600,00

2 000,00

31 600,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 000,00

2 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

149 036,00

6 500,00

155 536,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

115 278,00

6 500,00

121 778,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 976,00

6 500,00

19 476,00

Razem:

4 531 338,00

1 000,00

4 532 338,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

148 458,00

148 458,00

01095

Pozostała działalność

0,00

148 458,00

148 458,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 500,00

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 411,00

1 411,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

145 547,00

145 547,00

Razem:

560 016,00

148 458,00

708 474,00

Ogółem wydatki

7 689 158,00

149 458,00

7 838 616,00

Objaśnienia:

- dział 010 zwiększa się plan wydatków o 148 458 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- dział 710 zwiększa się plan wydatków o 10 000 zł na opracowanie miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnie iłów na gruntach wsi Wólka,

- dział 758 uruchamia się rezerwę ogólną na pokrycie wydatków w dziale 710,801, 900, 921,

- dział 801 zwiększa się plan wydatków na opracowanie dokumentacji na remont polegający na rozbudowie i przebudowie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Czyżach, oraz na wniosek dyrektora dokonuje się przeniesień między paragrafami dostosowując plan do faktycznych potrzeb,

- dział 852 w związku z otrzymaną dotacją celową zwiększa się plan wydatków o 1 000 zł na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- dział 900 zwiększa się plan wydatków o 2 000 zł na wykonanie sprawozdania z wykonania "Planu gospodarki odpadami dla gminy Czyże",

- dział 921 zwiększa się plan wydatków o 6 500 zł na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie i Czyżach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe