Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 101/11 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 17 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 370.114,00 zł zgodnie z załącznikiem.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 16.583.116,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące kwota 16.233.116,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.865.983,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 622.769,00 zł,

2)dochody majątkowe kwota 350.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 16.897.656,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące kwota 16.208.016,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.865.983,00 zł,

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.504,00 zł,

2)wydatki majątkowe kwota 689.640,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.640,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik do Zarządzenia Nr 101/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 17 maja 2011 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj dochodu

Kwota zwiększenia /zmniejszenia w

010

Rolnictwo i łowiectwo

356 114,00

01095

Pozostała działalność

356 114,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zlecone

356 114,00

852

Pomoc społeczna

14 000,00

85295

Pozostała działalność

14 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

własne

14 000,00

Razem

370 114,00

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

010

Rolnictwo i łowiectwo

356 114,00

01095

Pozostała działalność

356 114,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

zlecone

848,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

zlecone

138,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

zlecone

5 615,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

zlecone

382,00

4430

Różne opłaty i składki

zlecone

349 131,00

852

Pomoc społeczna

14 000,00

85295

Pozostała działalność

14 000,00

3110

Świadczenia społeczne

własne

14 000,00

Razem

370 114,00


Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 370.114,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na:
- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwota 14.000,00 zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwota 356.114,00 zł. Łącznie zostało złożonych w pierwszym okresie płatniczym 2011 roku 472 wnioski na kwotę 349.130,85 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe