Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 46/11 Wójta Gminy Narew

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz § 11 pkt 4,5 uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2011 rok zarządzam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

- po stronie dochodów 11 139 596 zł.

- po stronie wydatków 12 276 335 zł.

2. Niedobór budżetowy w wysokości 1 136 739 zł. zostanie pokryty:

- wolnymi środkami - 1 012 872 zł.

- pożyczką bankową - 123 867 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Andrzej Pleskowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/11
Wójta Gminy Narew
z dnia 18 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w dochodach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/11
Wójta Gminy Narew
z dnia 18 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zmiany w wydatkach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe