Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Kleszczel

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fiansnach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 75.503 zł. w Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 57.612 zł , w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 2.000 zł;

2) Dz. 900 rozdz. 90002 § 2700 o kwotę 55.612 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 75.503 zł, w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 702 zł;

2) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 779 zł;

3) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 74.022 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 57.612 zł, w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2.000 zł;

2) Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 55.612 zł.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 10.300 zł, w tym:

a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 8.760 zł,

b) Dz. 801 rozdz. 80104 § 4430 o kwotę 290 zł,

c) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4700 o kwotę 150 zł,

d) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 1.000 zł,

e) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4610 o kwotę 100 zł.

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.300 zł, w tym:

a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 8.760 zł,

b) Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 290 zł,

c) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4270 o kwotę 1.150 zł,

d) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 100 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe w wysokości 8.307.396 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 6.192.782 zł, w tym:

- dochody własne 5.380.082 zł,

- dochody zadań zleconych 812.700 zł.

b) dochody majątkowe w wysokości 2.114.614 zł.

2) wydatki budżetu gminy w wysokosći 10.147.237 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 5.949.719 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.137.019 zł,

- wydatki na zadania zlecone 812.700 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.197.518 zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.839.841 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciagnietych pożyczek w wysokości 1.813.800 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 26.041 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Irena Niegierewicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 19 maja 2011 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uzasadnienie

1) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 133.115 zł dokonano w oparciu o:

a) pismo nr FB-II.3111.81.201.MC Podlaskiego Urzedu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

b) pismo nr FB-II.3111.106.2011 AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

c) pismo nr WZ.ZFK-039/2011/WS Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Kleszczele",

2) zwiększono wydatki w ramach zadań własnych o kwotę 10.300 zł z przeznaczeniem na wykonanie ewidencji dróg, ubezpieczenie mienia przedszkola, zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół, koszty delegacji służbowej oraz koszty egzekucji komorniczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zmniejszono natomiast w paragrafach, na których brak jest realizacji wydatków.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe