| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 ) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.938 zł z tego:

1) Zadania własne : 33.938 zł

a) 600, rozdział 60017 § 2440 938zł

b) 754, rozdział 75412 § 0960 4.000 zł

c) 756, rozdział 75618 § 0690 2.000 zł

d) 756, rozdział 75621 § 0020 20.000 zł

e) 801, rozdział 80101 § 0960 2.000 zł

f) 852, rozdział 85295 § 2030 5.000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.998 zł z tego:

1) Zadania własne : 96.998 zł

a) 600, rozdział 60014 § 2710 25.000 zł

b) 600, rozdział 60017 § 4270 1.877 zł

c) 750, rozdział 75075 § 4309 3.000 zł

d) 750, rozdział 75095 § 4300 5.000 zł

e) 754, rozdział 75412 § 4210 4.000 zł

f) 801, rozdział 80101 § 4300 2.500 zł

g) 852, rozdział 85295 § 3110 5.000 zł

h) 854, rozdział 85415 § 3240 18.121 zł

i) 900, rozdział 90001 § 4300 26.000 zł

j) 900, rozdział 90015 § 4170 1.500 zł

k) 921, rozdział 92109 § 4210 5.000 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63.060 zł z tego:

1) Zadania własne: 63.060 zł

a) 600, rozdział 60016 § 4270 14.000 zł

b) 600, rozdział 60016 § 4300 21 .532 zł

c) 750, rozdział 75075 § 4300 3.000 zł

d) 801, rozdział 80101 § 4410 500 zł

e) 801, rozdział 80101 § 4010 18.121 zł

f) 921, rozdział 92109 § 6059 5.907 zł

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dotacji na 2011roku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 6. Zadania inwestycyjne na 2011 rok określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

1) Plan dochodów ogółem 20.615.859 zł. w tym

- majątkowe w kwocie 7.250.503 zł

- na spłatę pożyczki krótkoterminowej przeznacza się dochody w kwocie 1.341.207zł.

2) Plan wydatków ogółem 23.084.261 zł w tym:

- majątkowe w kwocie 10.231.129 zł

§ 9. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" wynosi 3.809.609 zł. Źródłem finansowania deficytu będą :

1) wolne środki w kwocie 1.116.900 zł

2) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł

3) kredyt w kwocie 1.728.119 zł

§ 10. Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100 zł przeznacza się wolne środki, natomiast na spłatę pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207 zł przenacza się dochody- środki otrzymane z unii europejskiej.

§ 11. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7.853.283 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.692.709 zł

3) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 6.287.026 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 24 maja 2011 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów i wydatków Gminy zwiększył się o kwotę 33.938 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo Nr FB.II.311.81.2011.MC z dnia 12 maja 2011r) zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w rozdziale 85295 - w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

- zwiększono o 4.000 zł dochody w rozdziale 75412 z tytułu darowizny otrzymanej z "Nadbużańskiej Spółdzielni Mleczarskiej" w Siemiatyczach. Darowizna przeznaczona jest na zakup wyposażenia technicznego do nowo zakupionego samochodu strażackiego w Kłopotach Bujnach.

- zwiększono dochody własne w dziale 756 o kwotę 22.000 zł.

- zwiększono dochody w rozdziale 60017 o kwotę 938 zł - środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na ternie wsi Czartajew , przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 1.877 zł ( w związku ze wzrostem stawki podatku od towaru i usług VAT o 1%)

- Szkoła Podstawowa w Tołwinie otrzymała darowiznę w kwocie 2.000 zł z Banku Zachodniego z przeznaczeniem na organizacje wycieczki szkolnej. W związku z tym na wniosek dyrektora szkoły zwiększono dochody własne o kwotę 2.000 zł.

- zmniejszono udział środków własnych o kwotę 5.907 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Centrum kulturalno wypoczynkowe poprzez odnowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tołwin" w ramach L.G.D. ( zwiększył się udział środków z unii z 75 do 80 %).

- zwiększono wydatki w rozdziale 85415 o kwotę 18.121 zł stanowiące 20% udział środków własnych gminy na świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami w poszczególnych działach i rozdziałach . Na prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego w miejscowości Kajanka zabezpieczono kwotę 16.000 zł oraz w miejscowości Turna Duża na kwotę 3.500 zł i do świetlicy wiejskiej w miejscowości w Boratyńcu Ruskim na kwotę 6.500 zł.

Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek .

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.341.207 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" wynosi 3.809.609 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

1) wolne środkami w kwocie 1.116.900 zł

2) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł

3) kredyt w kwocie 1.728.119 zł

Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminiowych w kwocie 133.100 zł przeznacza się wolne środki .

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 24 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 24 maja 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/34/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 24 maja 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »