Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 35/VI/11 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 29, poz. 142), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 84.232 zł i zmniejsza się o kwotę 84.232 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Budżet powiatu na 2011 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 68.725.350 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 11.463.317 zł,

- dochody bieżące w wysokości 57.262.033 zł.

2. Wydatki ogółem 72.394.026 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 17.297.086 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 55.096.940 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w wysokości 14.059.206 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35/VI/11
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zał. Nr 1-2 do uchwały Nr 35/VI/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27.05.2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 35/VI/11
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zał. Nr 3 do uchwały Nr 35/VI/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27.05.11 r. (objaśnienia dokonanych zmian)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe