Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/34/11 Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 6 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr.40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), oraz art. 211, art. 212, art.221, art.235, art.236 ,art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.357.643 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.541.643 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać w planie wydatków przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami zawartych w załączniku 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 39.930.007 zł

2) Wydatki ogółem 43.114.007 zł,

§ 5. Deficyt budżetowy powiatu w wysokości 3.184.000 zł oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 500.000 zł, pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz kredytu długoterminowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2011 roku" do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Zambrowskiego na 2011 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 roku" do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Zambrowskiego na 2011 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/11
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 6 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 6 czerwca 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/11
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 6 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 6 czerwca 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/11
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 6 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 6 czerwca 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/34/11
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 6 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/34/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 6 czerwca 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/34/11
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 6 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/34/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 6 czerwca 2011 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/34/11
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 6 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

6

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe