Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/59/11 Rady Miasta Grajewo

z dnia 8 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 3 (Zadania inwestycyjne w 2011 roku) do uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011, zmieniony następnie uchwałą Nr VI/37/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2011 r., uchwałą nr VII/49/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2011 r. oraz uchwałą nr VIII/54/11 Rady Miasta Grajewo z 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi ogółem 53 499 355 zł,

2) plan wydatków wynosi ogółem 55 075 355 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/59/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 8 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Przesunięcie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/59/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 8 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe