Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. c,d,e, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,: z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337;z 2007 r .Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 211, art.212, art. 217, art 235,art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz.1240 ora z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 836 ) uchwala się , co następuje :

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 39.443 zł, w Dz. 900 rozdz. 90002 § 2700.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 39.443 zł w Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 .

§ 3. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 3.035 zł w Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 3.035 zł w Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków zadań własnych następujaco:

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 210.467 zł, w tym:

a) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 75.100 zł,

b) Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 0 kwotę 89.000 zł;

c) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 3.000 zł;

d) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4010 o kwotę 1.000 zł;

e) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 o kwotę 2.000 zł;

f) Dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 23.316 zł;

g) Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwote 1.500 zł;

h) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwote 1.000 zł;

i) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 780 zł;

j) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 o kwotę 84 zł;

k) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 3.300 zł;

l) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4260 o kwote 400 zł;

m) Dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 3.987 zł;

n) Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwote 6.000 zł.

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 210.467 zł, w tym:

a) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6057 o kwotę 75.100 zł;

b) Dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 o kwote 89.000 zł;

c) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 2.000 zł;

d) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480 o kwotę 2.000 zł;

e) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 23.316 zł;

f) Dz. 750 rozdz. 75075 § 3030 o kwotę 2.000 zł;

g) Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 1.300 zł;

h) Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 8.000 zł;

i) Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 3.857 zł;

j) Dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 1.212 zł;

k) Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 1.418 zł;

l) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 130 zł;

m) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4210 o kwotę 1.134 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe w wysokości 7.084.256 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 6.230.256 zł, w tym:

- dochody zadań własnych 5.334.236 zł;

- dochody zadań zleconych 896.020 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 854.000 zł;

2) Wydatki budżetowe w wysokosci 8.551.172 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 5.919.347 zł, w tym:

- wydatki zadań własnych 5.023.327 zł,

- wydatki na zadania zlecone 896.020 zł;

a) wydatki majątkowe w wysokości 2.631.825 zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.466.916 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości 450.000 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 700.000 zł oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 316.916 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2009 w sprawie budżetu gminy na 2010 r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie w 2010 r.

1) Uchwałą Nr 46/2010 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznano dotację w wysokości 86.800 zł na dofinansowanie zadania "Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele".- cena odbioru i unieszkodliwienie azbestu 620 zł za 1 tonę. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadanie zostało wykonane za kwotę 67.653 zł, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 47.357 zł, środki z budżetu 20.296 zł. ( oferowana cena odbioru odpadów azbestowych za 1 tonę wyniosła 340 zł ).W związku z powyższym dokonano zmniejszennia dotacji po stronie dochodów i planu wydatków jako dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku.

2) Dokonano zwiększenia kwoty 3.035 zł następująco:

a) po stronie dochodów jest to odszkodowanie za uszkodzone oświetlenie zgodnie z kalkulacją kosztów naprawy sporządzonej przez rzeczoznawcę WARTA,

b) po stronie wydatków opłata faktury za wymianę słupa oświetleniowego przy rondzie w Kleszczelach zgodnie ze zleceniem z dnia 12.11.2010 r.

3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 210.467 zł następująco:

a) Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" kwotę 75.100 zł, dokonano zmiany 4 cyfry klasyfikacji budżetowej z "7" na "9" inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

b) Dział 600 "Transport i łączność" kwotę 3.000 zł. przeznacza się na zakup paliwa do własnych środków transportowych - odśnieżania dróg gminnych . Dokonuje się również zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6620 na § 6300 w wysokości 89.000 zł. przyznanej dotacji celowej na remont drogi powiatowej na mocy uchwały Nr XXXI/260/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 9.11.2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie.

c) Dział 700 " Gospodarka Mieszkaniowa" kwotę 1.000 zł przeznacza się na zwiększenie wypłaty wynagrodzenia pracownikowi wykonującemu prace interwencyjne - przedłużenie umowy o pracę oraz wydatki w wysokości 2.000 zł za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu ( 5 decyzji x 400 zł),

d) Dział 750 "Urzędy Gmin" dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej z "4010" wynagrodzenia osobowe na "3020" wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń". Dotyczy to wypłaty odprawy pieniężnej w wysokości 23.316 zł dla ustępującego Burmistrza,

e) Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż" kwotę 2.500 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w pożarach oraz zakup paliwa do samochodów bojowych,

f) Dział 801 "Oświata i Wychowanie" oraz Dział 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza"- dokonano korekty planu wydatków w wysokości 5.251 z zgodnie z otrzymanym pismem dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach.,

g) Dział 852 "Opieka Społeczna" zwiększa się koszty zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych w wysokości 3.300 zł.,

h) Dz. 900 "Oświetlenia uliczne" kwotę 6.000 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

4) Zmniejszenia planu wydatków w wysokości 210.467 zł dokonano w oparciu o:

a) brak wykonania planowanych wydatków w kwocie 96.151 zł w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu oraz jednostki Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz zgodnie z pismem Dyrektora,

b) zmianę paragrafu klasyfikacji budżetowej z § "4010" na § "3020"wypłaty odprawy pieniężnej w wysokości 23.316 zł.

5) Dokonano również korekty w załączniku nr 6 - zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6620 na § 6300 przyznanej dotacji celowej na remont drogi powiatowej na mocy uchwały Nr XXXI/260/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 9.11.2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Zestawienie kwot udzielonych z budżetu gminy na 2010 rok.

Dział

rozdział

§

Nazwa instytucji

kwota dotacji celowej

kwota dotacji podmiotowej

600

60014

6300

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

89 000

0

720

72095

6630

Województwo Podlaskie

875

0

801

80104

2510

Przedszkole w Kleszczelach

0

165 000

801

80104

2310

Miasto w Bieklsku Podlaskim

4 000

0

921

92109

2480

Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach

0

333 900

6227

Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach

287 034

0

6229

Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach

181 174

0

6220

Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach

1 100

0

92116

2480

Biblioteka w Kleszczelach

0

52 700

Ogółem:

563 183

551 600

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe