Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 36/2011 Burmistrza Krynek

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planach wydatków na kwotę 12.410,-zł:

Zadania własne

1) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 4010 -7.775,-zł,

2) dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność § 4280 - 500,-zł,

3) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4280 - 600,-zł, § 4300 - 300,-zł,

4) dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 - 282,-zł,

5) dział 851 rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii § 4300 - 600,-zł,

6) dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 - 1.200,-zł,

7) dział 926 rozdział 92695 Pozostała działalność § 4410 - 313,-zł.

Zadania zlecone

1) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4700 - 840,-zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w planach wydatków na kwotę 12.410,-zł:

Zadania własne

1) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 4040 - 4.348,-zł,

2) dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność § 4040 - 3.427,-zł , § 4110 - 500,-zł,

3) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4110 - 900,-zł,

4) dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4040 -282,-zł,

5) dział 851 rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii § 4170 - 600,-zł

6) dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4280 -1.000,-zł, § 4370 - 200,-zł,

7) dział 926 rozdział 92695 Pozostała działalność § 4040 - 313,-zł,

Zadania zlecone

1) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4300 - 840,-zł .

§ 3. Budżet po zmianach wynosi :

1) plan dochodów wynosi - 8.842.645,- zł,

2) plan wydatków wynosi - 9.687.271,- zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Bogusław Marian Panasiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe