Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 29/11 Wójta Gminy Łomża

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 285 808 zł, w tym:

1)Dział 010 rozdział 01095 § 2010 - 285 808 zł

/dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykorzystywanego przez producentów rolnych/

§ 2. Zwiększyć plan dochodów na zadania własne o kwotę 20 000 zł, w tym:

1)Dział 852 rozdział 85295 § 2030 - 20 000 zł

/dotacja na dofinansowanie realizacji programu " pomoc państwa w zakresie dożywiania"/

§ 3. Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 305 808 zł, w tym:

1)Dział 010 rozdział 01095 § 4010 - 2 784,00zł

2)Dział 010 rozdział 01095 § 4110 - 425,40 zł

3)Dział 010 rozdział 01095 § 4120 - 68,20 zł

4)Dział 010 rozdział 01095 § 4300 - 2 326,45 zł

5)Dział 010 rozdział 01095 § 4430 - 280 203,95 zł

§ 4. Zwiększyć plan wydatków na zadania własne o kwotę 20 000 zł, w tym:

1)Dział 852 rozdział 85295 § 3110 - 20 000,00 zł

/objaśnienia jak wyżej/

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach rozdziału zadania własne.

1. Zmniejszenia:

1)Dział 758 rozdział 75818 § 4810 - 4 850 zł

2)Dział 801 rozdział 80101 § 4240 - 2 000 zł

3)Dział 801 rozdział 80101 § 4210 - 300 zł

4)Dział 801 rozdział 80195 § 4210 - 204 zł

2. Zwiększenia:

1)Dział 801 rozdział 80101 § 4300 - 2 300 zł

2)Dzial 801 rozdział 80195 § 4300 - 204 zł

3)Dzial 926 rozdział 92695 § 4270 - 1 850 zł

4)Dzial 926 rozdział 92695 § 4260 - 3 000 zł

§ 6. Plan budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem - 23 110 872, w tym: bieżące 21 116 279 zł

- Wydatki ogółem - 27 662 466, w tym: bieżące 21 091485 zł

§ 7. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 8. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Jacek Albin Nowakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe