reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Orla

z dnia 7 czerwca 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Orla w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Orla w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy Orla z dnia 05 września 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 208, poz. 2128).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Klin


Załącznik do Uchwały Nr VI/33/11
Rady Gminy Orla
z dnia 7 czerwca 2011 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Orla powinien:

1) prowadzić działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie z wpisem w odpowiedniej ewidencji;

2) posiadać dokument potwierdzający gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy Orla przez schronisko dla zwierząt;

3) w przypadku nie bezpośredniego przewozu odłowionych zwierząt do schroniska posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem do miejsca bytowania;

4) zapewnić pomoc lekarsko-weterynaryjną;

5) posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich zdrowia i życia i zapewniające transport w bezpiecznych warunkach;

6) posiadać co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt, spełniający warunki określone w przepisach odrębnych;

7) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

8) posiadać umowę z zarządzającym instalacją unieszkodliwiania zwłok zwierząt na gotowość przyjęcia zwłok zwierząt lub z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na zbieranie i transport zwłok zwierząt.

2. Wymagania określone w ust. l muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w szczególności dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej oraz stosownymi umowami.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Orla powinien:

1) prowadzić działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z wpisem do odpowiedniej ewidencji;

2) posiadać oznakowany samochód, przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymogi określone w przepisach odrębnych;

3) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające prowadzenie działalności w powyższym zakresie;

4) dysponować prawem do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność związana z prowadzeniem schroniska;

5) posiadać tytuł prawny i pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, zabezpieczającym przed wydostaniem się zwierząt poza nieruchomość;

7) posiadać zadaszony obiekt, przystosowany do przetrzymywania zwierząt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta mogą przebywać oraz niezbędnym zapleczem socjalno-technicznym zgodny z przepisami odrębnymi;

8) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie opieki nad zwierzętami;

9) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującej przedmiot prowadzonej działalności;

10) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności.

2. Wymagania określone w ust. l muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w szczególności dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej oraz stosownymi umowami.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Orla powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z wpisem do odpowiedniej ewidencji;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami przeznaczonymi na ten cel zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami odrębnymi;

4) posiadać pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich;

6) posiadać stosowne decyzje wymagane przepisami ustawy o odpadach i prawa ochrony środowiska;

7) posiadać urządzenia i środki techniczne niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części (w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk), które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych;

8) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

9) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, gdy brak jest możliwości ich natychmiastowej utylizacji;

10) posiadać zatwierdzoną instrukcję eksploatacji instalacji spalania zwłok zwierzęcych i ich części (w przypadku ubiegania się o zezwolenie na spalanie zwłok zwierzęcych i ich części);

11) posiadać inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi.

2. Wymagania określone w ust. 1 muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w szczególności dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej oraz stosownymi umowami.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama