Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Zawady

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i ZNr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146 i Nr 106 poz.675) oraz art.42 ust.7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz.674, Nr 170 poz.1218, Nr 220 poz.1600, z 2007r. Nr 17 poz.95, Nr 80 poz.542, Nr 158 poz.1103, Nr 102 poz.689, Nr 176 poz.1238, Nr 191 poz.1369, Nr 247 poz.1821, z 2008r. Nr 145 poz.917, Nr 227 poz.1505, z 2009r. Nr 1 poz.1, Nr 56 poz.458, Nr 67 poz.572, nr 97 poz.800, Nr 213 poz.1650, Nr 219 poz.1706) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela i określa się go według poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar godzin zajęć

1.

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) kazdego typu liczącej:

do 7 oddziałów

10

8 i więcej oddziałów

5

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej:

8 i więcej oddziałów

10

2. W okresie w którym w szkole nie jest powołany wicedyrektor, dyrektora zwalnia się z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2. Ustalony w paragrafie 1 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora lub wicedyrektora, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję.

§ 3.

1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art.35 ust.2 Karty Nauczyciela.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/68/07 Rady Gminy Zawady z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Zawady oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe