Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 13 czerwca 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007r Nr 109, poz. 747; z 2008r Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009r Nr 56, poz. 458; z 2010r Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 ),art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/169/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych i uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 marca 2011r zmieniająca uchwałę Nr XVIII/169/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/40/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/40/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/40/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/40/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.doc

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe